sluit
Betaalbaar wonen voor iedereen Bouwen, bouwen, en betaalbaar wonen Ruimte slimmer benutten Rechten van de huurder zijn niet buigbaar Iedereen moet een tosti-brand kunnen doven Kennis benutten en gelijke kansen Een werkervaringsplek is geen baan Zo snel mogelijk een pilot starten met het basisinkomen Toegankelijk onderwijs voor iedereen Werk en onderwijs op elkaar aansluiten Voorkomen van en niet bijdragen aan armoede of schulden Gelijke kansen op de arbeidsmarkt Start-ups en scale-ups ondersteunen Sekswerkers moeten veilig hun beroep kunnen uitoefenen Duurzaam is de nieuwe norm Een circulaire economie Een stad waar je buiten wilt zijn Utrecht klimaatneutraal Duurzaam (ver)bouwen Veilig en gezond leven Meer aandacht voor mentale gezondheid Passende hulp voor jongeren in de jeugdzorg Zorg voor nieuwkomers In Utrecht kan iedereen gezond oud worden Criminaliteit zoveel mogelijk voorkomen Iedereen moet in Utrecht veilig op stap kunnen gaan Relaxed, sportief en cultureel genieten Alcohol- en drugsgebruik pragmatisch benaderden Sporten waar en wanneer jij dat wil Sporten is meer dan jezelf in het zweet werken Letterlijk en figuurlijk ruim baan voor kunst en cultuur In Utrecht wordt geleefd Gezellige pleinen en parken Beter leven in de wijk Onderweg: Handhaven en (ont)regelen Fietsers en voetgangers centraal Duurzame doorstroming Ruimte terugwinnen Minder hinder onderweg Utrecht Science Park en Leidsche Rijn beter bereikbaar: ook ’s nachts Meer OV-fietsen Door met de digitalisering De gemeente online toegankelijk voor iedereen Investeren in privacy en veilige opslag van data Utrecht wordt de digitale hoofdstad van Nederland omdat we innovatie stimuleren Utrecht organiseren Meedoen in je stad Begroten met gezond verstand Samen sterk in de regio
sluit

rij 1 links

Een programma van pioniers.
Een programma waar je U tegen zegt.

Student & Starter is een politieke partij in de Utrechtse gemeenteraad. Opgericht in 2013 vanuit studenten en starters, voor heel Utrecht. Ons doel is het perspectief vanuit studenten en starters op alles wat er in de stad speelt in te brengen. Daarbij willen wij graag de kennis, kunde en energie van zoveel mogelijk studenten en starters aanwenden.

Wij zien Utrecht voor ons als stad vol ondernemerschap, vernieuwing en creativiteit. Een stad die groeit en tegelijkertijd haar geliefde kleinschaligheid behoudt. Een stad waar iedereen de kansen heeft om zijn potentie te vervullen, creativiteit uit te leven en waar ruimte is voor experiment. Dat is waar Student & Starter voor staat.


rij 1 rechts
Harm de Jong

#12

Gewoon veel meer woningen en kamers voor iedere portemonnee. Dat heeft Utrecht nodig!

meer mening

Na een tijd hospiteren heb jij eindelijk jouw plekje in Utrecht gevonden. Dan moet je niet na je studietijd gedwongen worden om uit de stad te verhuizen. We zien dat woningen steeds duurder worden. Voor een sociale huurwoning sta je nog niet lang genoeg op de wachtlijst of verdien je te veel. En met dat flexibele contract kun je een hypotheek wel vergeten. In Utrecht moeten we veel meer woningen bouwen, huurwoningen eerlijker verdelen en stoppen met die onmogelijke inkomenseisen.

minder mening

Bouwen, bouwen, en betaalbaar houden

Utrecht is een prachtige stad waar mensen graag willen wonen, dat begrijpen wij maar al te goed. De keerzijde daarvan is dat het steeds moeilijker wordt om de juiste woning of kamer te vinden. Afgelopen jaren is wonen duurder geworden en is er helaas te weinig aandacht geweest voor de bouw van nieuwe woningen. Als het aan Student & Starter ligt, komt er in de toekomst veel meer betaalbare woonruimte bij. Voor alle verschillende soorten en maten portemonnees die onze stad rijk is, moet een betaalbare woning binnen handbereik zijn.

 • Starterswoningen voor alle starters

  Als starter is het vinden van een betaalbare woning in Utrecht een haast onmogelijke opgave. Vaak is het inkomen te hoog voor een sociale huurwoning, maar te laag of onzeker voor een koopwoning. Door de groei van de stad is de bouw van meer middeldure huurwoningen (711 euro tot 1000 euro per maand) daarom hard nodig.

 • Meer studentenkamers door soepelere regelgeving

  Student & Starter wil dat woningeigenaren makkelijker studentenkamers en -woningen kunnen realiseren. Daarom willen wij dat regelgeving wordt versoepeld. Een voorbeeld hiervan is het flexibeler maken van het splits- en omzettingsbeleid waardoor het makkelijker wordt om woningen om te bouwen naar kamers, appartementen of studio’s. Uiteraard moeten bij gesplitste of omgezette woningen altijd de rechten van de huurders gewaarborgd blijven.

 • Samen met onderwijsinstellingen het kamertekort terugdringen

  Het aantal (internationale) studenten in Utrecht blijft groeien en daardoor neemt het kamerte- kort toe. Er moeten meer studentenkamers bij komen om te zorgen dat niemand op straat staat. De internationalisering van het onderwijs maakt het kamertekort complexer: Nederlandse en internationale studenten concurreren op de woningmarkt. Student & Starter vindt dat de gemeente en de onderwijsinstellingen in Utrecht een gedeelde verantwoordelijkheid hebben als het gaat om goede en betaalbare huisvesting voor alle studenten in Utrecht.

 • Sociale huurwoningen beter over de stad verspreiden

  Een flink deel van de sociale huurwoningen is geconcentreerd in een klein deel van de stad. Student & Starter wil het aantal sociale huurwoningen op termijn beter over de stad verspreiden. Dit kan gedeeltelijk door sloop en nieuwbouw, maar ook door de verkoop van woningen. Verkoop van sociale huurwoningen in wijken met een beneden gemiddeld percentage sociale huur, mag wat Student & Starter betreft alleen als er meer woningen voor terug komen dan er verdwijnen. Zo werken we langzaam naar een evenwichtig Utrecht toe waarin voor iedereen een plek is.

 • Voldoende sociale woningen voor iedereen

  Het huidige woningtekort moet worden teruggedrongen. In de eerste plaats doen we dit door meer sociale huurwoningen te bouwen. In de tweede plaats doen we dit door niet langer sociale huurwoningen te slopen, zonder dat er betaalbare woningen voor terugkomen. Student & Starter wil de terugloop van het aantal sociale huurwoningen beperken. Als een woning- corporatie sociale huurwoningen verkoopt, mag dat alleen als er nieuwe sociale huurwoningen voor terugkomen. Tot slot moet het voor scheefwoners makkelijker worden om de stap te maken naar de vrije sectorhuur of een koopwoning.

 • Geen onmogelijke inkomenseisen voor huurwoningen

  Aan het huren van een woning wordt vaak een onmogelijke inkomenseis gesteld. Veel mensen kunnen daar niet aan voldoen. Vier keer een bruto salaris als huur is hierbij geen uitzondering. Student & Starter wil dat daar een einde aan komt: bij nieuwbouw van huurwoningen moet de gemeente dit dan ook als randvoorwaarde stellen. De gemeente moet over bestaande huurwoningen van commerciële en corporatie-eigenaren in gesprek gaan om te onderzoeken wat voor maatregelen er te treffen zijn om aan onredelijke, hoge salariseisen een einde te maken.

 • Weg met de rompslomp: stel een Stadsbouwmeester aan

  Student & Starter is voor een eenduidige visie op hoe de stad eruit kan en mag zien. Op dit moment bepaalt de Welstandscommissie hoe er gebouwd mag worden (en dus ook welke kleur jij je kozijnen mag verven). Dat is een traag en slopend proces voor iedereen die wil verbouwen. In plaats van deze commissie moet een Stadsbouwmeester worden aangesteld. Deze persoon heeft als taak om samen met bewoners en organisaties in de stad mee te denken over toekomstige bouwplannen. Deze persoon agendeert, inspireert en initieert. Het ‘gezicht’ van Utrecht moet beschermd worden, maar het kan niet de bedoeling zijn dat burgers met kleine verbouwingsplannen last ondervinden van overbodige regels en rompslomp.

Successen

Motie: voortzetten en uitbreiden van het actieplan studentenhuisvesting

Motie: experimenteren met 'welstandsvrij' bouwen

Amendement: inkomenseis voor middeldure huurwoning maximaal 4x je maandinkomen

En nog veel meer!Tim Homan

Onze lijsttrekker

Ik wil het meeste halen uit elke Utrechtse vierkante meter!

meer mening

Heel veel mensen willen wonen, werken en genieten in Utrecht. Deze groep kunnen we alleen maar faciliteren als we de ruimte die we hebben zo slim mogelijk benutten! Dat betekent hoger bouwen, braakliggende terreinen een tijdelijke functie geven en met meer mensen samenwonen via ‘friendscontracten’.

minder mening

Ruimte slimmer benutten

In 2040 zal Utrecht naar verwachting ongeveer 435.000 inwoners tellen op 1 januari 2017 waren dat er ongeveer nog 345.000. De ruimte in onze stad is schaars, en daarom moeten we er slim mee omgaan. Wij zien een stad voor ons waar de ruimte op een andere, meer praktische manier gebruikt wordt dan op dit moment. Enkele voorbeelden: sportvelden bovenop gebouwen, parkeer- garages voorzien van zonnedaken en leegstaande panden ombouwen tot woningen.

 • Hoger bouwen biedt Utrecht kansen

  Door de groei van de stad wordt de ruimte schaars. We moeten daarom hoger gaan bouwen. Dat kan bijvoorbeeld aan de randen van de stad. Op deze manier wordt de beperkte ruimte op een slimmere manier gebruikt. Hoewel Student & Starter hoger wil bouwen, moet het gebied hiervoor wel geschikt zijn: het is bijvoorbeeld belangrijk om het historische karakter van de stad te behouden. Hoger bouwen brengt verschillende kansen met zich mee, zoals de aanleg van verticale tuinen of sportparken op de daken.

 • Kantoren ombouwen tot woonruimte

  Aan lege kantoren heeft niemand iets. Student & Starter vindt daarom dat leegstaande panden moeten worden omgebouwd tot woningen. Een mooi voorbeeld hiervan is het studentencomplex De Sterren bij Rijnsweerd-Noord. Vroeger deed het gebouw dienst als het Utrechtse provinciehuis, tegenwoordig wonen er bijna 700 studenten.

 • Ook zonder negen jaar wachtijd kans op een sociale huurwoning

  Op dit moment is de wachttijd voor een sociale huurwoning meer dan negen jaar. Student & Starter wil daarom dat alle reguliere woningen door middel van loting worden aangeboden. Student & Starter is voor een gewogen loting. Voor iedere maand die je ingeschreven staat, krijg je een ‘lootje’. Hoe langer je ingeschreven staat, hoe meer kans je dus maakt. Zo krijgt je los van je wachttijd een eerlijke kans op een betaalbare huurwoning. Loten zorgt daarnaast voor een goede doorstroming, zodat iedereen een woning heeft die past bij zijn of haar inkomen en leefsituatie. Het is hierbij wel belangrijk dat er altijd voldoende woningen beschikbaar blijven voor ‘urgenten’, de mensen die op korte termijn vanwege uitzonderlijke redenen een sociale huurwoning nodig hebben.

 • Minder woningschaarste door betere landelijke samenwerking

  Utrecht is gebaat bij samenwerking met andere Nederlandse gemeenten: de woningmarkt houdt niet op bij de grenzen van onze stad. Student & Starter pleit dan ook voor een regionale woonmonitor waarin de ontwikkelingen op de woningmarkt in kaart worden gebracht. Met die kennis kan er sneller en beter worden omgegaan met de woningschaarste. Een gezamenlijke wachtlijst voor sociale huurwoningen zou eerlijker en duurzamer zijn.

 • Met je vrienden een woning huren met ‘friendscontracten’

  Als alleenstaande starter is een hele huurwoning vaak niet te betalen. Student & Starter wil daarom dat starters de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van zogenaamde friendscontracten. De gemeente moet het aanbieden hiervan bij verhuurders stimuleren. Zo kunnen twee of meer vrienden samen in een duurdere huurwoning wonen, zodat de kosten gedeeld kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat dit de druk verlicht op zowel de sociale huur als de goedkope middeldure huur.

 • De maatschappelijke focus op wonen stimuleren

  Student & Starter juicht woonprojecten toe waarbij het samenwonen van mensen met verschillende achtergronden wordt gestimuleerd. Door woonruimtes beschikbaar te stellen voor verschillende doelgroepen en zo in te richten dat onderling contact wordt aangemoedigd, is het makkelijker om elkaar af en toe een helpende hand te bieden. Dat bevordert de saamhorigheid in Utrecht. We zijn voor het gebruik van financiële prikkels in de vorm van huurkorting voor het verrichten van extra werkzaamheden. De plek waar je woont moet niet alleen veilig zijn, maar moet ook veilig voelen: dat je weet wie je buren zijn, draagt daaraan bij.

 • Braakliggend terrein tijdelijke functies geven

  Utrecht is volop in ontwikkeling, en daardoor ontstaan er regelmatig braakliggende stukken grond. Dat is zonde. Student & Starter wil dat die grond tijdelijk nuttig gemaakt wordt. Dat kan met flexibele woonvormen, pop-up winkels, energieopwekking of tijdelijke natuur. Op deze manier verplaatsen flexibele vormen zich binnen Utrecht op stukken grond die anders onbenut blijven. Deze efficiënte manier van omgaan met grond helpt om het tekort aan ruimte (voor wonen, leven en natuur) tegen te gaan en creëert daarbij extra inkomsten voor de gemeente Utrecht. Dat kan vervolgens weer geïnvesteerd worden in de stad.

 • Bewust grond aankopen voor nieuwe woningen

  Wanneer de gemeente zelf grond aankoopt en aanbiedt aan ontwikkelaars, corporaties, beleggers en private partijen, kunnen er meer eisen gesteld worden hoe de grond gebruikt zal worden. Denk hierbij aan eisen op het gebied van duurzaamheid, het soort woningen dat erop gebouwd worden en het aandeel betaalbare huisvesting. Alhoewel grondaankoop niet moet worden gezien als een doel op zich, is het een goed middel voor meer en betere huisvesting in Utrecht.

Successen

Motie: Slimmer gebruikmaken van ruimte in stationsgebied door (dak)park en woningen te combineren

Motie: stimuleren van aanbieden 'friendscontracten' door sociale en particuliere woningverhuurders

Motie: Scherp inzetten op de levendigheid van de beoogde uitbreiding van het centrum aan de Jaarbeurszijde

En nog veel meer!Carlijn Aalders

#41

Van je woning moet je zeker zijn

meer mening

Wonen is niet altijd een ontspannen bezigheid in onze gemeente. Je kent vast iemand die een belachelijk hoge huur betaalt of wiens huisbaas midden in de winter de verwarming ineens uitzet. Ik vind een veilige, betaalbare en betrouwbare woonsituatie van groot belang. Zeker zijn van je woning, geeft je letterlijk en figuurlijk ruimte om vol te gaan voor je werk, studie of creatieve project.

minder mening

Rechten van de huurder zijn niet buigbaar

Het is moeilijk om in Utrecht een woning te vinden. Hierdoor liggen oneerlijke huurprijzen en huisjesmelkers op de loer. Het is belangrijk dat eerlijke huurprijzen de norm zijn en huurrechten te allen tijde worden gerespecteerd. Steeds vaker bereikt ons het nieuws dat huurders worden geïntimideerd door hun huisbazen. Daar moeten we tegen optreden. Niemand wil in een huis wonen waar men zich niet veilig voelt.

 • Eerlijke huurprijzen zijn de norm

  De huurprijzen in Utrecht rijzen de pan uit. Utrecht is een van de duurste Nederlandse steden om te wonen. Duizenden mensen zijn op zoek zijn naar een kamer, appartement of woning, en dat drijft de huurprijzen alleen maar omhoog. Wij willen het Huurteam stimuleren om niet alleen te bemiddelen tussen huurders en verhuurders, maar ook steekproefsgewijs te gaan controleren of huisbazen te hoge huurprijzen vragen. Op die manier kan er sneller worden ingegrepen.

 • Huisjesmelkers moeten aangepakt worden

  Door de woning- en kamernood verdienen huisjesmelkers goud geld over de rug van hun huurders. Torenhoge huurprijzen worden afgedwongen door intimidatie en oplichting, terwijl soms zelfs de basisvoorzieningen niet op orde zijn. Student & Starter vindt dat huisjesmelkers zo snel mogelijk beboet moeten worden wanneer zij de fout ingaan. Bij de meest notoire gevallen moet de gemeente alle middelen inzetten, zoals dwangsommen, naming & shaming en uiteindelijke onteigening of beslaglegging, om deze profiteurs een halt toe te roepen.

 • Bescherming van het huurrecht

  Student & Starter vindt dat huurrechten altijd gerespecteerd moeten worden. Huurprijzen mogen nooit boven de gestelde grens uitkomen. Wanneer nieuwe woonprojecten zich voordoen als een hotel (zoals The Student Hotel), hebben de huurders veel minder rechten. Bewoners kunnen van de ene op de andere dag uit hun kamer worden gezet, en kunnen niets tegen de te hoge huur inbrengen. Met name het groeiende aantal internationale studenten dat in Utrecht bij aanvang van het collegejaar geen kamer kan vinden, wordt hiervan slachtoffer. Student & Starter vindt dat de rechten van alle huurders moeten worden gerespecteerd en de gemeente alle handhavingsmogelijkheden moet gebruiken en landelijk voor strengere beboeting moet lobbyen.

Successen

Motie: bij aanvraag kamervergunning maximale huurprijs conform woningwaarderingsstelsel

Motie (co-indiener): Ondersteuning door huurteam ook voor huurders van apartementen, naast kamers

En nog veel meer!Mariet de Boer

#45

Weet jij hoe je een tostibrand moet blussen?!

meer mening

Utrecht is een mooie oude stad, maar dat betekent ook: oude huizen! Omdat we steeds vaker met meerdere mensen in één huis wonen, is het belangrijk dat we veilig met elkaar samen kunnen leven. Brandgevaar zit in een klein hoekje en met basiskennis over brandveiligheid kan veel ellende voorkomen worden. Daarom vind ik dat iedereen een tostibrand moet kunnen blussen!

minder mening

Iedereen moet een tosti-brand kunnen doven

Wij vinden dat alle (studenten)woningen in Utrecht brandveilig moeten zijn. Woningen moeten worden voorzien van rookmelders en blusmaterialen, er moet strenger gehandhaafd worden op brandveiligheid en bewoners moeten goed voorgelicht zijn. Iedereen moet uiteindelijk in staat zijn een tosti-brand te kunnen doven, voordat het huis in vlammen opgaat.

 • Alle huurwoningen voorzien van rook- en koolstofmonoxidemelders en blusmaterialen

  Helaas zijn nog lang niet alle huurwoningen in Utrecht brandveilig. Student & Starter wil daarom dat alle huurwoningen in Utrecht worden voorzien van rookmelders, koolstofmonoxidemelders en blusmaterialen.

 • Inwoners beter voorlichten over brandveiligheid

  Er moet meer bewustwording gecreëerd worden over brandveiligheid. Heldere en toegankelijke voorlichting aan bewoners draagt hieraan bij. Men moet uiteindelijk zelf in staat zijn om een brandje te blussen.

 • Strenger handhaven op brandveiligheid

  Alle (studenten)woningen brandveilig maken en bewoners voorlichten is belangrijk, maar erop toezien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, is een belangrijke tweede. De gemeente en de brand- weer moeten toezien op brandveilige huizen, hierop controleren en waar nodig streng handhaven als huisbazen niet bereid zijn hun woningen brandveilig te maken.

Toekomstig succes

Dit is een nieuw punt voor ons! Hopelijk snel successen te melden.
Karin Broeksma

#48

De eeuwige paradox: om een baan te bemachtigen heb je ervaring nodig, maar om die ervaring op te doen heb je een baan nodig. Hoe kom je dan aan ervaring?

meer mening

Een goede startersfunctie is ervoor gemaakt om na je afstuderen te starten met je carrière. Daarbij hoort een eerlijk startersloon, aangepast op de levensbehoeften van dat moment. Gratis werken bestaat niet, want iemand moet uiteindelijk de rekening en betalen. Soms kunnen ouders bijspringen, maar voor wie dat geen optie is creëert een onbetaalde werkervaringsplek ongelijke kansen op de arbeidsmarkt.

minder mening

Een werkervaringsplek is geen baan

Student & Starter vindt dat iedereen die werkervaring opdoet binnen een organisatie daar ook een eerlijke vergoeding voor moet krijgen. Als je fulltime bij een bedrijf aan de slag gaat, moet je in je levensonderhoud kunnen voorzien en bijvoorbeeld gewoon je huur kunnen blijven betalen. Daarnaast moet een bedrijf nooit leunen op mankracht in de vorm van werkervaringsplekken en stages. Een stagiair hoort te leren, niet alleen te produceren. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie.

 • Onderbetaalde werkervaringsplekken moeten verdwijnen

  Een baan vinden na je afstuderen is niet makkelijk. Afgestudeerden kiezen noodgedwongen steeds vaker voor een (onderbetaalde) werkervaringsplek. Deze zogeheten stages na je studie vergroten de verdringing op de arbeidsmarkt. Student & Starter vindt dat organisaties die werk- ervaringsplekken aanbieden, waaronder ook de gemeente Utrecht, altijd een vergoeding moeten bieden die je in staat stelt in je levensonderhoud te voorzien. Het intrekken van subsidies voor organisaties die hier niet toe bereid zijn, kan motiverend werken.

 • Geen subsidies voor werkervaringsplekken of stages zonder leeropdracht

  Op werkervaringsplekken en stages hoor je iets te leren. Het zijn geen echte banen en horen daar ook niet mee te concurreren. Daarom moet er door de gemeente hard worden opgetreden tegen werkervaringsplekken en stages waarbij geen sprake is van een leeropdracht. Bijvoorbeeld door het niet verstrekken van aanbestedingen, subsidies en vergunningen.

Successen

Toezegging: Gemeente gaat in combi met arbeidsinspectie werken aan infopunt voor rechten werkervaringsplekken

Toezegging: Goed werkgeversschap als eis bij subsidie

En nog veel meer!Jeroen Poortstra

#15

Een einde aan financiële zorgen!

meer mening

Het basisinkomen biedt mensen de ruimte zichzelf te ontplooien, zonder te worden gedreven door financiële prikkels. Ik denk dat het basisinkomen zal leiden tot meer geluk en verbeterde fysieke en mentale gezondheid van Utrechters. Wat is er mooier dan hieraan bijdragen als lokale overheid door een pilot te starten met het basisinkomen?

minder mening

Zo snel mogelijk een pilot starten met het basisinkomen

Het basisinkomen biedt een vangnet voor alle Utrechters zodat zij vanuit een stabiele basis hun talenten in kunnen zetten voor de stad en haar inwoners. De gemeente is al langere tijd van plan een pilot starten met verplichtingsvrije bijstand, maar deze is tot op heden niet van de grond gekomen. Student & Starter wil dat deze pilot zo snel mogelijk van start gaat en ook wordt uitgebreid, zodat het project beter overeenkomt met het concept van een basisinkomen en de mogelijke effecten ervan gemeten kunnen worden.

 • Een pilot voor het basisinkomen starten

  Student & Starter is tegen onbetaalde arbeid in welke vorm dan ook: werk moet lonen, en wel minstens op niveau van het minimumloon. Werkzaamheden die voorheen door gemeente- ambtenaren werden gedaan, zoals plantsoendiensten, worden nu ingezet als te leveren tegen- prestatie voor uitkeringen. Student & Starter gaat er vanuit dat iedereen die kan werken, ook wil werken. Slechts een zeer kleine groep mensen is ‘principieel lui’, en daar moet beleid niet op gebaseerd zijn. Het basisinkomen geeft mensen meer kans op zelfontplooiing zonder tegen- prestatie, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk of mantelzorg. Het biedt ook meer ruimte voor het begeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt: de gemeente zou namelijk niet meer hoeven controleren op de uitvoering van de tegenprestatie.

Successen

Wij hebben de plannen voor een experiment met het basisinkomen in de raad altijd gesteund en het eerste experiment gaat nu eindelijk van start!
Karlijn Kremer

#39

Een samenleving met gelijke kansen begint bij het onderwijs

meer mening

Onderwijs is heel bepalend voor je verdere leven. Daarom is het zo belangrijk om volop in te zetten op het creëren van gelijke kansen voor iedereen. Of je nu arm of rijk bent, wel of geen beperking hebt en waar je ook vandaan komt: elke Utrechter moet de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen.

minder meningBabiche Ronday

#13

Utrecht moet inclusief zijn!

meer mening

Utrecht is een wereldstad en de stad waar ik woon met mijn hart en het staat in de grondwet geschreven dat ieder mens ieder gebouw zou moeten kunnen betreden. Iedere studie zou moeten kunnen volgen. Mee mag draaien. Ik sta voor Student & Starter voor een mobiel en inclusief Utrecht. Bijvoorbeeld vanaf 2020 alle nieuwbouw met liften. Want juist in de ‘beperking’ ligt de kracht.

minder mening

Toegankelijk onderwijs voor iedereen

Onderwijs is de sleutel tot zelfontplooiing voor ieder individu. Daarom is het belangrijk dat onderwijs voor iedereen toegankelijk is, ongeacht welke achtergrond je hebt of op welk niveau dat onderwijs is. Het vormt een belangrijke basis van waaruit je later een bijdrage kunt leveren aan de maatschappij.

 • De vrijwillige ouderbijdrage wordt ook echt vrijwillig

  Vrijwillige ouderbijdragen op basis- en middelbare scholen moeten altijd daadwerkelijk vrijwillig zijn. Wanneer ouders de bijdrage niet kunnen betalen, mag het namelijk niet zo zijn dat hun kinderen hier de dupe van worden. Kinderen mogen niet worden uitgesloten van school- activiteiten. De schoolkostenregeling vanuit de bijstand kan hieraan bijdragen. Ook mogen er geen deurwaarders meer worden gestuurd om de ‘vrijwillige ouderbijdrage’ te innen. De gemeente controleert hier streng op bij de begroting van de Utrechtse scholen.

 • Vroegtijdige schooluitval moeten we tegengaan

  Volgens Student & Starter hoort ieder kind naar school te gaan. Gesprekken tussen
gemeente, onderwijsinstellingen en ouders moeten blijvend worden georganiseerd om zo vroeg- tijdige schooluitval op tijd te signaleren.

 • Toegankelijk onderwijs voor mensen met een (functie)beperking

  Mensen met een (functie)beperking moeten altijd toegang hebben tot gebouwen en onderwijs waar gemeenschapsgeld voor is betaald. Dit geldt niet alleen voor schoolgebouwen, maar bijvoorbeeld ook voor TivoliVredenburg. Indien nodig moet er worden geïnvesteerd om dit mogelijk te maken.

 • Gelijkheid begint bij kinderen

  Student & Starter vindt het belangrijk dat kinderen zo vroeg mogelijk kennismaken met kinderen die een andere culturele of sociaal-maatschappelijke achtergrond hebben dan zij. Utrecht is een zeer diverse stad en wederzijds begrip is dan ook erg belangrijk. Vooroordelen moeten al op een zo jong mogelijke leeftijd voorkomen worden.

 • Vergoeding voor studenten met een functiebeperking verhogen naar 380 euro

  Studenten met een functiebeperking worden momenteel onevenredig hard getroffen met de invoering van het leenstelsel. Volgens Student & Starter verdienen alle studenten een gelijke kans om te kunnen gaan studeren en de arbeidsmarkt te betreden. Gemeenten hebben sinds kort de verantwoordelijkheid deze studenten met een vergoeding tegemoet te komen. Momenteel worden deze jongeren echter slecht bereikt en verschilt de toeslag per gemeente enorm. Wij verhogen de vergoeding van 100 euro naar 380 euro.

 • Taalachterstanden tegengaan bij zowel jong als oud

  Een taalachterstand is een vroege indicator van schooluitval. Op de voorschoolse opvang worden de eerste stappen gezet om mogelijke taalachterstanden weg te werken. Student & Starter wil dat dit zo blijft en zelfs wordt uitgebreid met cursussen en voorlichting voor de ouders van de kinderen die mogelijk een taalachterstand oplopen. Ook vinden we het belangrijk dat projecten die zich hierop richten tevens worden aangeboden aan ouderen met een taalachterstand.

Successen

Motie (co-indiener): gelijke kansen voor alle Utrechtse leerlingen
Joost de Bruin

#30

We laten zoveel energie en talent onbenut in (en voor) de stad

meer mening

Als docent zie ik onwijs veel gedreven jongeren en professionals met ideeen om het leven van mensen makkelijker, leuker en productiever te maken. En dat focust zich niet alleen op hun eigen leven, maar ook op het leven van kinderen, leerlingen, werkzoekenden, ouderen, hulpbehoevenden, ondernemers, mensen afhankelijk van zorg en mensen die initiatief willen nemen om (het leven in) de stad een fijne ervaring te maken. We kunnen zoveel meer oplossen en het samen beter hebben in de stad als we dat talent van jong en oud weten te mobiliseren. Daarvoor moet de gemeente wel meer samenwerken met onderwijs, jongeren, professionals en andere inwoners van de stad. De hogeschool en universiteit kunnen hier samen met bewoners en de gemeente een actievere rol in nemen.

minder mening

Werk en onderwijs op elkaar aansluiten

Utrecht herbergt een breed palet van verschillende onderwijsvormen, -instellingen en richtingen. Daar zijn we trots op. Echter moeten we zorgen dat het onderwijs goed op de arbeidsmarkt aansluit, zodat de kans op het vinden van een baan na je studie zo groot mogelijk is.

 • Benut de kennis van de stad en laat innovatie zien

  De gemeente moet zoveel mogelijk gebruik maken van de aanwezige kennis onder
studenten. Wanneer de gemeente geschikte projecten heeft, zoals het oplossen van problemen bij de aanleg van de Uithoflijn of de inrichting van nieuwe woonwijken, moet gebruik worden gemaakt van kennis bij de verwante opleidingen en hun studenten. De vele uitdagingen die je tegenkomt in de stad lenen zich ook voor een goed scriptieonderwerp. Dit zorgt voor inbreng van de meest actuele kennis, innovatieve ideeën en een frisse blik. Studenten leren daarnaast praktisch mee te denken over de toekomst van de stad. De gemeente biedt actief een podium om mooie uitvindingen van alle onderwijsinstellingen te laten zien in de (binnen)stad.

 • Alleen echte banen tellen als werk

  Student & Starter vindt dat het Actieplan Jeugdwerkloosheid haar criteria moet bijstellen. Alleen vaste banen of tijdelijke contracten met minimaal een starterssalaris mogen geteld worden als werkgelegenheid. Stages of werkervaringsplekken dus niet. De doelstelling van het Actieplan Jeugdwerkloosheid moet veranderen van het verkrijgen van een startkwalificatie naar het daadwerkelijk hebben van een baan.

Successen

Motie: Onderzoek laten doen naar omvang en grootte van on(der)betaalde werkervaringsplekken en verborgen armoede bij ZZP'ers

Motie: ‘What Works Centre’ oprichten om te leren van innovaties

En nog veel meer!Victor Jansen Schipper

#43

Niemand valt in de armoedeval

meer mening

Schulden zijn vaak de eerste de stap de armoedeval in. Juist in deze tijd is het makkelijk om veel schulden te maken, bij veel schuldeisers. Juist jongeren laten zich makkelijk verleiden. Door snel in te grijpen voorkomen we te grote schulden en de armoedeproblematiek die hiermee samengaat.

minder mening

Voorkomen van en niet bijdragen aan armoede of schulden

Armoede en schuld is helaas niet altijd direct zichtbaar en speelt in alle lagen van de samenleving. Wij willen dat zo veel mogelijk beperken door vroegsignalering van schulden. Daarnaast moet de gemeente niet bijdragen aan armoede of schulden.

 • Vroegsignalering en soepeler omgaan met schulden

  Mist iemand een maand de huur? Student & Starter vindt dat woningbouwcorporaties eerst persoonlijk contact moet opnemen met huurders alvorens een aanmaning te sturen. Hetzelfde geldt voor gemeentelijke boetes en aanmaningen. Vaak is er niet alleen sprake van bijvoorbeeld vergeetachtigheid waardoor rekeningen onbetaald blijven, maar zit er veel meer achter. Student & Starter vindt dat het menselijke aspect vaak niet voldoende meeweegt. Daarnaast moet de gemeente bij vroegsignalering actief samenwerken met instanties die schulden ook vroeg kunnen signaleren, zoals waterbedrijven, verhuurders en energiebedrijven.

 • Geen incassokosten rekenen voor aanmaningen

  De gemeente verdient aan de schuldenproblematiek van haar inwoners door incassokosten te rekenen voor aanmaningen. Dat kan volgens Student & Starter niet de bedoeling zijn. Naast dat dit hogere schulden van haar inwoners in de hand werkt, krijgt de gemeente de rekening dubbel en dwars terug op het moment deze mensen niet meer uit de schulden komen. Wij willen daarom dat de gemeente stopt met het rekenen van incassokosten bij aanmaningen.

 • Intensieve programma’s voor jongeren met schulden

  Student & Starter is enthousiast over de pilot waarin jongeren met schulden een intensief individueel programma volgen om de regie over hun financiën weer op kunnen pakken. Het hebben van schulden is zelden het enige probleem: vaak is er meer aan de hand. Om iemand de ruimte te geven hiermee aan de slag te gaan, wil Student & Starter voorstellen dat de gemeente deze schulden overneemt en met de schuldeisers in gesprek gaat. Niet alleen uit liefdadigheid, maar ook als stok achter de deur. Want als iemand het traject niet succesvol afrondt, komen de schulden weer terug.

rij rechts
Michiel Bron

#8

Geen baan gekregen vanwege je achtergrond, seksuele geaardheid of geslacht? Dat kan in 2018 echt niet meer!

meer mening

Om mij heen zie ik zoveel jonge mensen die zo enorm veel kunnen, maar dan toch niet aan een baan komen. Voor mij breekt er dan echt iets. Dit zou toch niet het geval mogen zijn in een modern en inclusief Utrecht? Gelukkig maakt Student & Starter zich er hard voor dat er aan deze discriminatie zo snel mogelijk een einde wordt gemaakt.

minder mening

Gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Iedereen evenveel kans op een baan. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar helaas gaat dit in de praktijk niet altijd op. Niemand mag voorgetrokken worden op basis van leeftijd, gender, seksualiteit, religie of culturele afkomst.

 • Discriminatie op de arbeidsmarkt bestrijden

  De gemeente Utrecht moet zich actief inzetten voor een gelijk salaris en gelijke sollicitatie- behandeling voor iedereen, ongeacht gender, seksualiteit, religie, huidskleur of afkomst.
Tegen discriminatie en uitsluiting op basis van gender, seksualiteit, religie, huidskleur of afkomst bij bedrijven en organisaties die gelieerd zijn aan de gemeente, moet actief worden opgetreden. Een geschikte manier om dit te doen is het instellen van een anoniem sollicitatieproces.

 • De werknemers van de gemeente zijn een afspiegeling van de stad

  In de strijd tegen discriminatie en uitsluiting op de werkvloer willen we dat de gemeente optreedt als voorbeeld. De gemeente Utrecht moet ernaar streven om in haar werknemers- bestand een zo divers mogelijke representatie te zijn van de inwoners van Utrecht. Er moeten beleid, ruimte en faciliteiten zijn om de diversiteit van gender, seksuele geaardheid, religie en etniciteit op de werkvloer mogelijk te maken. Denk hierbij aan een inclusief wervings- en selectiebeleid.

 • Geen maatschappelijke dienstplicht in Utrecht

  In het nieuwe regeerakkoord wordt gesproken over de invoering van een maatschappelijke dienstplicht. Student & Starter vindt dat Utrecht hier niet aan mee moet doen. Deze dienstplicht vergroot de verdringing op de al krappe markt wat stages betreft. Daarnaast zijn wij er van overtuigd dat de meeste jongeren ook ongedwongen een prima bijdrage leveren aan de maatschappij door middel van bijvoorbeeld bestuursjaren, commissies, de organisatie van buurtactiviteiten, taallessen verzorgen voor nieuwe Utrechters, mantelzorg en digitale ondersteuning bieden aan ouderen.

Successen

Motie (co-indiener): schrappen van jeugdloon bij gemeenteorganisatie zelf en het stimuleren daarvan in de gehele gemeente
Alicia Schalkwijk

#36

Geef Startups de vrijheid en ruimte om zich te ontplooien

meer mening

Vernieuwende (digitale) producten en diensten, nieuwe markten en andere verdienmodellen zijn de meest kenmerkende eigenschappen van Startups. Deze bedrijven komen op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze met innovatieve oplossingen. Daarom is het belangrijk om deze Startups de ruimte te bieden om zich volop te ontwikkelingen. Zowel wat betreft letterlijke ruimte, als de vrijheid om invulling te kunnen geven aan hun manier van werken.

minder meningKristin van der Veen

#6

Niemand kan het helemaal alleen, daarom moeten we zorgen dat startups alle ruimte hebben om te snel te kunnen beginnen, samen te werken en te groeien.

meer mening

Startups zijn essentieel voor het behouden van de leefbare stad, ze zorgen voor nieuwe banen, ontwikkelen talent en zijn een impuls voor het gevestigde bedrijfsleven. Als gemeente zouden we dan ook alles moeten doen om start-ups een zo soepel mogelijke start te geven. Dit doen we door overmatige regelgeving te verminderen, sneller te reageren op subsidie-aanvragen, maar bovenal ze te helpen met het grootste knelpunt, een plek om te starten. Door het samenbrengen van start-ups, op bijv. het Science park, stimuleren we vruchtbare samenwerkingen en groei en creëren we een gewilde werkomgeving voor getalenteerde Utrechters.

minder mening

Start-ups en scale-ups ondersteunen

Utrechtse start-ups en scale-ups zijn onmisbaar: zij vormen een belangrijk kenmerk van de stad. Ze zorgen voor meer banen, creativiteit en economische gezondheid. Zij moeten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en daarbij niet gehinderd worden door onnodige regels of een tekort aan ruimte.

 • Meer ruimte voor start-ups in de stad

  Het Utrecht Science Park moet meer ruimte bieden aan bedrijven en start-ups om zich te vestigen. Dit kan bijvoorbeeld door samenwerkingen tussen de gemeente en onderwijs- instellingen zoals de Universiteit Utrecht. We kunnen een voorbeeld nemen aan verschillende succesvolle projecten in binnen- en buitenland, zoals Yes!Delft, een zeer succesvolle incubator voor technologische start-ups.

 • Toegankelijke info over subsidies en financiële ondersteuning voor starters en start-ups

  Student & Starter vindt dat informatie over subsidiemogelijkheden voor start-ups beter beschikbaar moet zijn. Ook willen we dat niet alleen subsidies, maar ook financiële bijstand voor startups sneller wordt verstrekt. Op dit moment duurt het maanden voordat een aanvraag voor financiële ondersteuning wordt behandeld en uitgekeerd aan startende bedrijven. Dat werkt het hele idee van een start-up tegen.

 • Meer ruimte voor scale-ups

  Scale-ups zijn een grote toevoeging aan een economisch gezonde stad. Ze brengen banen en creativiteit naar Utrecht. Op dit moment komen scale-ups in Utrecht ruimte tekort, waardoor ze vertrekken naar andere steden. Dat vinden we zonde en daarnaast ook zeer ongewenst. De gemeente moet zorgen dat scale-ups bijvoorbeeld in leegstaande kantoorpanden terecht kunnen, ook als dit tijdelijk is.

 • Regelvrije zones instellen

  Ondernemers en start-ups die hun eerste stappen in Utrecht willen zetten, moeten niet bedolven worden onder regelgeving. Door regelvrije zones voor nieuwe ideeën aan te wijzen, kunnen nieuwe initiatieven groeien en hun plek in Utrecht krijgen. Wanneer regelgeving echt noodzakelijk is, moet deze transparant zijn en de procedures eromheen snel en eenvoudig.

Successen

Motie: Regelvrije zones waar meer ruimte is voor initiatief zo snel mogelijk instellen
Jeffrey Koppelaar

#4

Elke sekswerker heeft recht op een plek in Utrecht. Of dat nu achter het raam, op de tippelzone of ergens anders is

meer mening

De gemeente heeft het de Utrechtse sekswerkers de afgelopen jaren niet makkelijk gemaakt: Het Zandpad en de Hardebollenstraat gingen dicht én de tippelzone dreigt ook nog eens gesloten te worden. Dat is een slechte zaak, want veel sekswerkers verdwijnen zo in de illegaliteit. Daarom willen we zo snel mogelijk nieuwe locaties openen, zodat elke sekswerker een veilige werkplek heeft in Utrecht.

minder mening

Sekswerkers moeten veilig hun beroep kunnen uitoefenen

Het beroep van sekswerkers moet gereguleerd zijn en veilig worden gehouden, net als we dat voor andere werkenden doen. Om dit te bewerkstelligen moet sekswerk niet in de anonimiteit raken en moet er ruimte in Utrecht blijven bestaan waar sekswerkers veilig aan het werk kunnen.

 • Ruimte voor sekswerk in Utrecht

  Helaas doen steeds meer Nederlandse steden afstand van hun politiek hard bevochten tippel-zones. Utrecht moet deze weg niet inslaan. De huidige tippelzone op de Europalaan mag pas verdwijnen op het moment dat er passende vervanging is gevonden. Student & Starter vindt dat sekswerk ergens moet plaatsvinden waar de voorzieningen in orde zijn en waar sekswerkers zichzelf optimaal kunnen beschermen. De gemeente moet er zorg voor dragen dat alle vormen van sekswerk op een veilige manier uitgevoerd kunnen worden.

 • Sekswerkers zelf aan het woord

  Student & Starter vindt het van belang dat ook met de sekswerkers zelf gesproken wordt wanneer er beslissingen worden genomen over plekken voor en omstandigheden rondom sekswerk. Dat gebeurt vaak te weinig. Hierbij moet gezocht worden naar een vaste gesprekspartner of vertegenwoordiger, en bij specifieke zaken moeten de betrokken sekswerkers zelf benaderd worden.

 • Geen registratieplicht voor sekswerkers

  Student & Starter vindt dat een registratieplicht voor sekswerkers vanuit het oogpunt van privacy te ver gaat. In plaats van sekswerkers te beschermen, vergroot de registratieplicht juist het wederzijdse wantrouwen tussen sekswerkers en de gemeentelijke overheid. Student & Starter ziet meer in legalisering van sekswerk en arbeidscontrole vanuit Inspectie SZW.

rij rechts
Tessa Sturkenboom

#3

Ga jij met mij de uitdaging aan om zo min mogelijk afval te produceren?

meer mening

In een stad waar we meer gaan verdichten moeten we ook verduurzamen. Dat betekent niet alleen slimmer bouwen, maar ook slimmer en creatiever omgaan met wat en hoeveel we produceren aan afval. Hergebruik van materialen zou de nieuwe norm moeten worden.
Een belangrijke stap om daarvoor te zetten, is het verbinden van verschillende partijen met elkaar: jij en ik als inwoner van Utrecht, de gemeente, onderwijsinstellingen en het MKB.
Samen kunnen we wel een omslag teweeg brengen, innovatief worden met de bestaande materialen en infrastructuur, en zo onszelf onderscheiden van de rest van Nederland.
Mijn ideaal? Minder plastic voedselverpakkingen, weg met die plastic tassen in winkels en minder afval per persoon. Laat Utrecht de koploper hierin zijn: goed voorbeeld doet volgen naar een meer milieuvriendelijke en duurzame samenleving.

minder mening

Een circulaire economie

Onze economie moet gericht zijn op de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen. Het is belangrijk burgers en bedrijven hierbij te betrekken. Duurzaamheid hoeft niet alleen maar geld te kosten, het levert ook geld op. Het stimuleren van hergebruik nodigt uit tot innovatie en Utrecht kan als voorloper haar internationale concurrentiepositie versterken. Daarnaast willen we de afval- scheiding verbeteren en makkelijker maken. Op de lange termijn zou er geen afval meer moeten bestaan.

 • Kennisbevordering circulaire economie voor mkb

  Bij bedrijven is er onvoldoende kennis over de voordelen van een circulaire economie. Daarom wil Student & Starter een platform opzetten waar het MKB uit (de omgeving van) Utrecht aan deel kan nemen om kennis en afvalstromen met elkaar te delen en vooral samen oplossingen te onderzoeken. Hier moeten ook de Utrechtse onderwijsinstellingen bij betrokken worden.

 • Afvalcontainers toegankelijk maken: weg met het pasje

  Met zware afvalzakken bij een volle afvalcontainer arriveren is vervelend, net als bij de container erachter komen dat je je pasje vergeten bent. Student & Starter vindt pasjes overbodig: afvalscheiding moet in geen enkel geval belemmerd worden. Daarom zijn wij voor het aanbrengen van vulgraadmeters die digitaal verbonden zijn, zodat er proactief en dynamisch geleegd kan worden. Dat is in Rotterdam al het geval. Door het tijdig legen van de containers en het afschaffen van de pasjes vindt er geen ophoping van afval plaats rondom de containers.

 • Effectief afval scheiden: stop schijnduurzaamheid

  Student & Starter wil afval scheiden op een manier die daadwerkelijk duurzaam is en niet slechts duurzaam lijkt. Thuis het afval scheiden is niet altijd de meest zinvolle manier om duurzaam met je afval om te gaan. Bij laagbouw wordt afval het beste gescheiden door bronscheiding: het scheiden van plastic in een aparte vuilnisbak. Bij hoogbouw is dat echter lastiger omdat er minder ruimte is om afval te scheiden. Daarom zijn wij voor bronscheiding waar het kan, en nascheiding waar het noodzakelijk is.

 • Herinvoering van de chemokar

  kca (klein chemisch afval) zoals verf of medicijnen is erg milieuvervuilend, evenals elektrische apparaten waar giftige grondstoffen in zijn verwerkt. Momenteel moet je als bewoner ver reizen om dit afval weg te kunnen brengen en daarnaast beschikt niet iedereen over geschikt vervoer. Student & Starter wil het zo makkelijk mogelijk maken om milieuvriendelijk in te leveren. Wij pleiten daarom voor het herinvoeren van de chemokar.

 • Ophaaldienst invoeren voor oude koelkasten

  Veel mensen in de stad hebben geen auto, maar wel oude koelkasten en wasmachines die kapot gaan. Momenteel kun je dergelijke apparaten nog niet laten ophalen, maar veel minder vervuilende zaken zoals banken wel. Student & Starter wil mensen de mogelijkheid bieden om hun elektrische apparaten maandelijks lokaal op te laten halen op een daarvoor bestemde locatie. Door online aan te geven wat opgehaald moet worden, kunnen de ophaaldiensten snel handelen.

 • Biologisch afbreekbare materialen bij evenementen verplichten

  Student & Starter wil dat evenementen die in Utrecht plaatsvinden zo duurzaam mogelijk worden georganiseerd. Nu is het vaak zo dat al het afval uiteindelijk in eenzelfde type container belandt, en dat kan afvalscheiding lastig maken. Daarom willen wij stimuleren dat er biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal gebruikt wordt bij evenementen in Utrecht.

Successen

Motie: leen bakfietsen bij afvalstations

Motie (co-indiener): meer duurzaam inkopen

En nog veel meer!Steven Menke

#50

Ik wil een stad die je naar buiten lokt

meer mening

Utrecht is mooi, maar kan volgens mij nog veel mooier en fijner worden. Dat kunnen we doen door nog veel meer groen in onze stad te stoppen. Dat hoeft niet altijd met parken, maar mag ook met gevelgroen. Juist dat het overal is en dat je meegelokt wordt naar rustplekken in de stad maakt het mooi en verleidt je tot het verder ontdekken van de stad.

minder mening

Een stad waar je buiten wilt zijn

De parken en pleinen worden steeds meer gebruikt voor een grote verscheidenheid aan activiteiten. Er wordt volop in de parken gesport, en in de zomer brengen we er hele dagen door. De stad waarin je woont moet je uitnodigen om naar buiten te gaan en daar willen wij ons voor blijven inzetten.

 • Laat groen de stad verbinden

  Student & Starter wil groene aders door de hele stad. Je moet vanaf ieder punt in de stad een stuk groen op kunnen wandelen. We kunnen de stad verbinden door meer groenstroken te creëren, bijvoorbeeld langs trambanen of brede wegen. De Maliebaan zou getransformeerd kunnen worden tot een groene omgeving.

 • Bruggen en onderdoorgangen aantrekkelijker maken

  De meeste bruggen, viaducten en onderdoorgangen zijn geen plekken waar je je tijd door wil brengen. Daarnaast scheiden ze gebieden van elkaar af, zoals bij het Utrecht Science Park het geval is. Student & Starter wil de kans benutten om deze plekken te gebruiken als uithangbord, bijvoorbeeld als etalage voor een mode-opleiding of voor het tentoonstellen van toffe innovaties van de onderwijsinstellingen.

 • Meer openbaar zwemwater

  Een beetje verkoeling is wel lekker in de zomer. Helaas zijn er maar een paar zwemplekken waar de waterkwaliteit gecontroleerd wordt. De provincie gaat hierover, maar Student & Starter wil dat de gemeente zich inzet om op meer plekken in de stad de waterkwaliteit te laten controleren.

 • Hooikoortsvrije planten en meer diverse beplanting

  In Utrecht moeten we beter kijken naar hoe biodiversiteit zo goed mogelijk gefaciliteerd kan worden. Bijvoorbeeld door het planten van vruchtdragende planten, die ook een bijdrage leveren aan een gevarieerde ecologie in de stad. Daarnaast moet bij vervanging van beplanting en bomen gekozen worden voor alternatieven die zo min mogelijk hooikoorts veroorzaken.

 • Meer kraanwatertappunten verspreid door de stad

  De stad moet uitnodigen om buiten te zijn. Dat betekent dat je makkelijk je lege flesje moet kunnen bijvullen als je dorst hebt. Student & Starter vindt daarom dat er verspreid door de stad meer watertappunten moeten komen. Het hergebruiken van een waterfles is niet alleen beter voor het milieu, water is daarnaast gezond en draagt bij aan een gezonde levensstijl.

 • Oog voor dieren, in het wild en bij mensen thuis

  Utrecht is een stad waarin we ook omkijken naar dieren. Dit houdt in dat dieren goed en veilig moeten kunnen leven. Student & Starter wil dat de gemeente de leefomgeving van dieren blijft beschermen en hard optreedt tegen mensen die dit in gevaar brengen. Student & Starter is tegen het verkopen of tentoonstellen van dieren op openbare markten en in circussen. Daar- naast pleiten wij voor meer omheinde gebieden in de stad waar huisdieren uitgelaten kunnen worden.

(Toekomstige) successen

Dit zijn deels punten die we verspreid over heel veel onderwerpen hebben ingebrachten en deels nieuwe punten voor ons! Hopelijk snel meer successen te melden.
Maarten Smits

#47

Een structurele verandering in de manier hoe we denken over energie

meer mening

We leven in een grandioze tijd. Een tijd waarin technologie het mogelijk gaat maken om gratis, duurzaam opgewekte hernieuwbare energie voor de massa te realiseren. Utrecht moet voorop lopen en ieder project dat hieraan bijdraagt geen strobreed in de weg leggen.

minder mening

Utrecht klimaatneutraal

Om Utrecht klimaatneutraal te maken, moet er voldaan worden aan bepaalde doelstellingen. De gemeente moet daarin voorop lopen. Wij moeten regels maken die uitdagen, de juiste mensen en partijen samenbrengen en ervoor zorgen dat de conversatie over duurzaam Utrecht beter op gang komt. De opstartfase zijn we voorbij: het is tijd voor een nieuwe norm.

 • De gemeente als kartrekker voor verduurzaming

  Na de transportsector stoot de energieproductie de meeste CO2 uit in Nederland (28%). Als we op deze manier doorgaan, halen wij onze duurzaamheidsdoelstellingen niet. We moeten op korte termijn verduurzamen en de gemeente moet daarover belangrijke keuzes gaan maken: niet alles kan in een keer. Student & Starter vindt dat die keuzes slim gemaakt moeten worden. Er moet gekozen worden voor maatregelen met kleine inzet en een bewezen grote effectiviteit. Het is daarbij van groot belang om helder te communiceren waar iedereen wel en niet op kan rekenen.

 • Bied ruimte aan duurzame opwekking van energie

  Student & Starter wil veel ruimte bieden aan duurzame energieopwekking. Zowel op grote schaal samen met de regio als op het kleinste niveau met zonnepanelen op daken. Ook in de monumentale binnenstad. De belangrijkste rol voor de gemeente is hier vooral het creëren van de juiste regels, zodat we initiatieven die duurzame energie willen opwekken niet in de weg zitten.

 • Slim verduurzamen

  Naast het mogelijk maken van duurzame energie-opwek vindt Student & Starter dat er goed gekeken moet worden naar systeemoplossingen die hieraan bijdragen. We willen immers op ieder moment van de dag voldoende energie kunnen gebruiken. De gemeente moet samen met onder andere de netbeheerder onderzoeken hoe we een slim energiesysteem kunnen neer- zetten, inclusief een slim netwerk. Overlast moet zoveel mogelijk voorkomen worden: als de grond ergens open moet, is het van belang dat we goed kijken naar welke andere werkzaam- heden we op dat moment ook meteen kunnen uitvoeren.

 • In 2022 OV en vuilnisophaaldiensten van fossiele brandstoffen af

  Om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen zullen er ook veranderingen doorgevoerd moeten worden in het openbaar vervoer en de vuilnisophaaldiensten. Student & Starter wil dat deze twee diensten vanaf 2022 niet meer op fossiele brandstoffen door de stad rijden: er moet naar alternatieven gekeken worden.

 • In 2025 in Utrecht geen brommers en snorfietsen meer op fossiele brandstoffen

  De actieradius van brommers en snorfietsen is klein en de huidige generatie elektrische voertuigen kan de fossiele variant uitstekend vervangen. Veel mensen hebben de overstap al gemaakt, en het is tijd dat iedere Utrechter die behoefte heeft aan een dergelijk voertuig, over- stapt. Uiteraard mag dit geen armoede in de hand werken. Personen die zich dat niet kunnen veroorloven, moeten worden bijgestaan.

 • In 2025 de binnenstad niet meer bevoorraden met voertuigen op fossiele brandstoffen

  Om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen moeten er ook veranderingen doorgevoerd worden in de bevoorrading van bedrijven, met name in de binnenstad. Een mogelijke
oplossing is een distributiecentrum aan de rand van de stad (bijvoorbeeld bij het Utrecht Science Park) waar vrachtwagens en koeriers hun lading kunnen lossen. Van daaruit kunnen de goederen gedistribueerd worden door de stad met elektrische voertuigen.

 • Geen vervoersmiddelen op fossiele brandstoffen binnen de singels vanaf 2025

  Binnen de singels en in andere kernen van de stad kunnen milieuvervuiling en autodrukte aangepakt worden met elektrische voertuigen. Als we de fossiele brandstoffen weren uit deze gebieden zullen we niet alleen de CO2 uitstoot verminderen, maar ook de autodrukte in de binnenstad en andere stadskernen.

Successen

Motie (overgenomen): Zet extra in op zonnepanelen rondom stadhuis en laat duurzaamheidsmaatregelen monument zichtbaar

Motie (co-indiener): Zonnepanelen op gemeentedaken

En nog veel meer!Anne van Schaik

#44

Hoe je het ook wendt of keert, het is sowieso een win-win situatie

meer mening

In principe levert duurzaam verbouwen alleen maar voordelen op. Of je het nou belangrijk vindt dat je lagere energiekosten hebt of mee wilt werken aan een beter morgen. Persoonlijk maakt het mij niet uit wat iemands beweegreden is om duurzamer te wonen, zolang we allemaal aan hetzelfde doel werken.

minder mening

Duurzaam (ver)bouwen

Woningen moeten klimaatbestendig en energieneutraal zijn. Duurzaam bouwen is niet alleen voordelig vanwege een lagere energierekening, maar draagt ook bij aan het behalen van de noodzakelijke klimaatdoelen. Daarnaast draagt groen niet alleen bij aan het milieu, maar heeft het ook sociale en maatschappelijke voordelen.

 • Geen nieuwe woningen op aardgas

  Wanneer we een aardgasleiding in de grond leggen, ligt die er voor minstens 40 jaar. Daar moeten we dus mee stoppen. Per wijk moet gekeken worden naar hoe woningen het slimste verwarmd kunnen worden. Student & Starter wil niet een standaard oplossing voor de gehele stad, maar dat er maatwerk geleverd wordt. Dat is groener en goedkoper. Ook bestaande woningen kunnen in stappen van aardgas gehaald worden. Wanneer er bijvoorbeeld restwarmte beschikbaar is, kan gekeken worden naar een warmtenet.

 • Energieneutrale woningen creëren

  Student & Starter wil dat woningen energieneutraal zijn. Dat betekent dat bij de bouw van nieuwe woningen energiebesparing centraal moet staan. Bijvoorbeeld door betere isolatie, maar ook door te streven naar zogeheten Nul-op-de-Meter woningen (NOM) bij renovatie van bestaande bouw.

 • Nu al inspelen op de toekomstige landelijke norm

  In 2021 komt er nieuwe landelijke wetgeving voor nieuwbouw. Student & Starter vindt het zonde om nog te bouwen met verouderde normen en wil daarom dat de gemeente uitzoekt of de nieuwe regelgeving al overgenomen kan worden voordat het zo ver is. Waarom wachten als je het nu al goed kunt doen?

 • Alle daken groen

  Groene daken zorgen voor betere isolatie en nemen een boel regen op - dat is goed voor het milieu en het voorkomt wateroverlast. Daarnaast kunnen groene daken gebruikt worden als extra ruimte voor sport en ontspanning. Student & Starter vindt dat er meer groene daken moeten komen die zoveel mogelijk ook gebruikt kunnen worden als buitenruimte voor bewoners. In het geval van grote complexen kunnen daken zelfs worden ingericht als openbare ruimte.

 • Meer groen per inwoner

  Een groene omgeving heeft talloze voordelen: een prettige omgeving, de aanmaak van zuurstof, de opslag van CO2 en ga zo maar even door. Utrecht bungelt onderaan de ranglijst als we kijken naar vierkante meters groen per woning. De stad scoort met slechts 50m2 ver onder de norm van 75m2. Dat moet beter. Door natuurinclusief te bouwen en de bestaande omgeving te vergroenen, kunnen we deze norm halen. Dit hoeft zeker niet alleen ‘horizontaal groen’ te zijn. Ook zijkanten van gebouwen lenen zich uitstekend voor ‘verticaal groen’, zoals geveltuinen en groene façades bij hoogbouw.

Successen

Motie: Bouw met (dak)park op Smakkelaarsveld

Motie (co-indiener): Poen voor groen - meer geld voor groen in stationsgebied

En nog veel meer!Eva Oosters

#2

Utrecht moet een veilige stad zijn met gezonde en vooral gelukkige inwoners

meer mening

Het is van groot belang dat alle Utrechtse studenten zichzelf optimaal en gezond kunnen ontwikkelen in hun studententijd. Helaas zien we tegenwoordig steeds meer dat studenten alle druk mentaal niet kunnen dragen. Student & Starter wil de taboes rondom mentale ziekten doorbreken door in te zetten op een brede bewustmakingscampagne, maar streeft ook naar diverse oplossingen.

minder mening

Meer aandacht voor mentale gezondheid

Mentale gezondheid is net zo belangrijk als fysieke gezondheid. Daarom zetten wij in op het doorbreken van taboes en willen wij maatwerk mogelijk maken. Professionals moeten kunnen doen wat nodig is om iemand te helpen.

 • De taboes rondom depressie, eenzaamheid en burn-outs doorbreken

  Er heersen nog te veel taboes rondom de geestelijke gezondheidszorg, in het bijzonder op het vlak van depressie, eenzaamheid en burn-outs. Vooral bij jongeren onder de 30 blijven deze zaken vaak onbesproken en niet (h)erkend. Student & Starter wil inzetten op een brede bewustmakingscampagne op dit onderwerp met als doel deze problematiek definitief uit de taboesfeer te halen.

 • Investeren in de opvang en zorg voor verwarde personen

  Verwarde personen zijn helaas een herkenbaar onderdeel van het Utrechtse straatbeeld geworden, mede doordat de landelijke financiering gekort is. Student & Starter vindt dat er meer plek bij de maatschappelijke opvang moet worden gecreëerd. Niemand zou op straat hoeven zwerven met als oorzaak ruimtegebrek bij de opvang. Er moet bijzondere aandacht zijn voor complexe gevallen, zoals personen met zowel een geestelijke stoornis als verslavings- problematiek.

 • Persoonlijke zorg in iedere buurt

  Student & Starter vindt dat zorg persoonlijk en buurtgebonden moet blijven. Buurtteams moeten daarom maatwerk kunnen leveren. Ieder persoon of gezin verdient de beste aandacht en zorg, en wel het liefste dicht bij huis. In de zorgverlening moet het buurtteam niet belemmerd worden door beperkende budgetten of onnodige bureaucratie. Student & Starter heeft vertrouwen in de buurtteams en denkt dat zij zelf de regie op hun werkzaamheden kunnen voeren.

 • Buurtteams gaan samenwerken met onderwijsinstellingen

  Student & Starter vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en buurtteams elkaar weten te vinden als er zorgen zijn over studenten en jongeren. Een goede ontwikkeling is dat op instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs op dit moment vaak al buurtteams aanwezig zijn. Wij willen dit uitrollen naar het HBO en het WO. Zo kunnen jonge mensen ook via hun school of universiteit in contact komen met het buurtteam voor vragen over hulp of zorg. Bovendien kunnen buurtteams en docenten in samenwerking met elkaar studenten vanuit hun eigen expertise ondersteunen.

 • Vergoed het eigen risico GGZ-behandeling van kwetsbare jongeren

  Een groot deel van de jongeren staakt een lopende GGZ-behandeling wanneer zij achttien jaar worden vanwege financiële redenen. Student & Starter wil voorkomen dat kwetsbare jongeren vanwege een te hoge rekening (het eigen risico van 385 euro) hun behandeling beëindigen. Student & Starter wil een pilot starten waarbij het eigen risico voor kwetsbare jongeren die een GGZ-behandeling krijgen, wordt vergoed. In Amsterdam gebeurt dit al. Wanneer iemand geestelijke hulp nodig heeft, moet geld nooit in de weg staan.

 • Investeren in geestelijke gezondheidszorg om wachtlijsten te verkorten

  De wachtlijsten in de GGZ zijn lang en daardoor verkeren mensen lang in onzekerheid. Dat is voor de hulpbehoevende niet alleen stressvol, het kan ook een onveilige situatie opleveren voor deze personen en hun omgeving. Om wachtlijsten te verkorten moet er meer capaciteit (uren) komen in de GGZ om meer mensen sneller te kunnen helpen. Ook moet er geïnvesteerd worden in regionale samenwerking om de druk op de wachtlijsten eerlijker te verdelen over de gehele regio.

Successen

Extra aandacht voor burn-outs p.76

Apart buurtteam (zorg) voor de Uithof
Felix Kievit

#19

In mijn werk zie ik dat elke jongere andere problemen tegenkomt. Daarom is passende hulp belangrijk

meer mening

Ik werk dagelijks met jongeren in de jeugdzorg. Hun problemen zijn allemaal verschillend. Daarom hebben ze allemaal iets anders nodig. Met onze plannen willen we dit mogelijk maken zonder onnodige bureaucratie. Zo kan iedereen de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft.

minder mening

Passende hulp voor jongeren in de jeugdzorg

Het komt vaak voor dat kwetsbare jongeren uitvallen (uit school, uit het gezin en uit de zorg). Vaak verliezen we deze jongeren dan uit het oog en kloppen ze jaren later weer aan met grotere problemen dan ze voorheen hadden. Dit vraagt om een brede aanpak die dwars door de wettelijke kaders heen gaat, met ruimte voor professionals om jongeren ondersteuning te bieden op weg naar zelfstandigheid. Daarom moeten de volwassenzorg en de jeugdzorg goed op elkaar zijn afgestemd. Het is van belang dat de kwetsbare jongere centraal staat.

 • Een persoonlijk plan voor iedere kwetsbare jongere

  Kwetsbare jongeren hebben vaak meer dan een probleem, en daarom is een breed opgezet plan cruciaal. Het belangrijkste daarbij is het bieden van bestaanszekerheid. Alleen met bestaanszekerheid kunnen deze jongeren zo zelfstandig mogelijk verder.

 • Zorg voor volwassenen en jongeren gezamenlijk inkopen

  Op dit moment wordt de hulp voor GGZ, jeugdzorg en volwassenenzorg apart ingekocht. Dat leidt soms tot onwenselijke situaties: jongeren in de jeugdzorg die achttien jaar worden vallen bijvoorbeeld ineens onder volwassenenzorg. Student & Starter vindt dit onnodige overheids- bureaucratie. De gemeente moet bij het inkopen van de verschillende onderdelen van zorg aandacht hebben voor de overlap tussen de verschillende zorgvelden. Student & Starter wil dat de gemeente zorg centraal inkoopt.

 • Creatieve oplossingen voor huisvesting van kwetsbare jongeren

  Een dak boven je hoofd is van levensbelang: zonder een plek om te wonen is het haast onmogelijk om andere problemen het hoofd te bieden. Door een te klein aanbod voor
jongeren met een laag inkomen en een specifieke zorgvraag lukt het hen vaak niet om woonruimte te bemachtigen. Hierdoor blijven ze in de jeugdzorg zitten of komen op straat terecht. Student & Starter vindt dat de gemeente en woningbouwcorporaties met creatieve oplossingen moeten komen voor deze problemen. Denk bijvoorbeeld het aan gedeeltelijk overnemen van de huur, of minder rigide eisen voor urgentieverlening.

rij rechts
Eva Oosters

#2

Zonder zekerheid is integratie verdomd lastig, alle nieuwkomers hebben recht op zorg.

meer mening

Nieuwkomers laten niet voor niets alles wat hen bekend en vertrouwd is achter. Ze komen terecht in een nieuw land, met nieuwe gewoonten en regels en zoiets dat de ‘bed, bad en broodregeling’ heet. Een regeling die voor nieuwkomers een gigantisch verschil kan maken. Utrecht moet haar gastvrije en verwelkomende karakter behouden, help mensen in plaats van hen tegen te werken.

minder mening

Zorg voor nieuwkomers

Iedereen heeft recht op zorg, ook mensen zonder een verblijfsvergunning. Utrecht heeft het beleid om statushouders vanaf hun eerste dag hier te helpen met integreren. Wij vinden dat dit zo moet blijven. Zonder bestaanszekerheid is integratie een zeer ingewikkelde opgave.

 • Utrecht zet de bed-bad-broodregeling voort

  De bed-bad-broodregeling wordt door het nieuwe kabinet ingeperkt. Wat Student & Starter betreft, doet Utrecht daar niet aan mee. Vluchtelingen mogen nog maar door een aantal gemeenten twee weken worden opgevangen en belanden daarna op straat. Student & Starter vindt dat uitgeprocedeerden in ieder geval een dak boven hun hoofd, voldoende eten en hygiëne moet worden geboden totdat er duidelijkheid is over hun toekomst.

 • Nieuwkomers worden vanaf hun aankomst in Utrecht direct ondersteund

  Utrecht is een gastvrije en verwelkomende stad en Student & Starter wil dat ook zo houden. Wij willen statushouders vanaf het moment dat zij hier arriveren, helpen bij hun integratie door middel van taallessen en buddyprojecten. Inkomen moet hierbij geen obstakel zijn en indien nodig worden dit soort activiteiten gecompenseerd door de bijzondere bijstand. Student & Starter wil statushouders zo snel mogelijk naar werk of onderwijs begeleiden.

Successen

Motie (co-indiener): bed-bad-brood-regeling blijft!
Isabeau Jensen

#10

De wachttijd bij soa-poli's moet veel korter

meer mening

Twee maanden in onzekerheid zitten terwijl je eigenlijk de mensen om je heen en jezelf gezond en veilig wilt houden is heel arelaxed. Daarnaast is het gewoon vreemd dat beleid voor de soa-poli hebben wat alleen rekening houdt met het aantal aanvragen van 2013. Onderhand zijn er bijna dubbel zo veel aanvragen!

minder mening

In Utrecht kan iedereen gezond oud worden

Student & Starter wil dat mensen zo gezond, gelukkig en lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hierom investeren we in het verbinden van oud en jong, nieuwe technologie en voldoende ondersteuning in de zorg. Utrecht is daar bij uitstek een geschikte stad voor.

 • Projecten starten die oud en jong verbinden

  Wij vinden dat de gemeente projecten moet ondersteunen die jong en oud met elkaar verbinden. De betrokkenheid van jongeren zorgt ervoor dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en vitaal blijven, en het gaat eenzaamheid tegen. Bovendien biedt het
jongeren de mogelijkheid om te leren van de oudere generaties en iets te betekenen voor hun mede-Utrechters.

 • Nieuwe technologie toepassen in de zorg

  Veel zorgtaken zullen (gedeeltelijk) geautomatiseerd of zelf gerobotiseerd worden: de zogenaamde E-health is niet de toekomst, het is het heden. Student & Starter ziet hierin enorme mogelijkheden, mits de ontwikkelingen in goede banen worden geleid. Robotisering mag namelijk nooit leiden tot ontmenselijking van de zorg. Het moet juist meer ruimte en tijd vrij- maken voor menselijk contact tussen ouderen en verzorgenden.

 • Blijven investeren in wijkverpleegkundigen

  Ouderen met een klein of beperkt netwerk kunnen vaak niet leunen op een mantelzorger. Student & Starter wil daarom blijven investeren in de wijkverpleegkundige. Deze wijk- verpleegkundige dient als een steunpunt en bekend gezicht voor ouderen die een minder breed sociaal netwerk hebben. Ook kan de wijkverpleegkundige bepaalde problematiek zoals bijvoor- beeld bij dementie vroeg signaleren en de juiste zorg inschakelen.

 • Meer tijd voor kopjes koffie in de huishoudelijke hulpverlening

  Huishoudelijke hulp gaat volgens Student & Starter niet alleen maar om het praktische werk, maar ook om het menselijke aspect. Voor veel mensen is de huishoudelijke hulp de enige persoon die ze op een dag zien. Het is een belangrijk sociaal contact dat daarnaast een belangrijke rol kan vervullen in het signaleren van eventuele problemen. Student & Starter wil daarom dat er letterlijk tijd wordt vrijgemaakt voor een kopje koffie tijdens het bezoek van de huishoudelijke hulp. Dat is zorg met menselijke maat.

 • Betere toegang tot AED’s, dus ook buiten reguliere werktijden

  Veel AED’s zijn na sluitingstijd van bijvoorbeeld scholen en winkels niet meer toegankelijk. Er moeten meer AED’s in openbare ruimtes moeten worden opgehangen die ook ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend toegankelijk zijn. Een hartaanval vindt immers niet alleen tussen negen en vijf plaats.

 • Soa-testen toegankelijk voor iedereen: anoniem, snel en zonder financiële drempel

  Seksuele gezondheid is belangrijk voor alle inwoners van Utrecht. Het niet tijdig laten testen op soa’s brengt niet alleen risico’s met zich mee voor het individu, maar ook voor hun omgeving. Daarom vindt Student & Starter het onbegrijpelijk dat het op dit moment zo’n twee maanden kan duren voordat je terecht kan op de soa-poli. Soa-testen moeten voor iedereen toegankelijk zijn, anoniem, snel, en zonder financiële drempels.

Successen

Schriftelijke vragen: schep tijd voor outreachend werk van buurtteams

Motie (co-indiener): geen vrijwilligers als hulp in het huishouden als vervanging voor professionals

En nog veel meer!Boris Janssen

#18

Slim te werk gaan voor veiligheid

meer mening

Wij vinden het van essentieel belang dat de burger zich veilig kan voelen in de stad Utrecht. En het serieus aanpakken van criminaliteit is hierin natuurlijk cruciaal. Volgens ons is het in deze aanpak essentieel om te focussen op de wortel van het probleem van de criminele activiteiten in de stad. Preventie is in dezen het sleutelwoord.

minder mening

Criminaliteit zoveel mogelijk voorkomen

Wij vinden dat de gemeente een belangrijke taak heeft als het gaat over het voorkomen van criminaliteit. Door het vroegtijdig herkennen van radicalisering, slim gebruik te maken van anonieme data en het goed doordacht inrichten van de openbare ruimte, kan de stad veiliger worden gemaakt.

 • Inzetten op het vroegtijdig herkennen van radicalisering

  Student & Starter vindt dat de gemeente Utrecht moet inzetten op het vroegtijdig herkennen van radicalisering. Onder andere ouders, wijkagenten, leraren en vrijwilligers van sportclubs zijn hierbij belangrijk. Zij moeten weten hoe ze kunnen omgaan met de signalen, zodat er gerichte actie kan plaatsvinden. Radicalisering kan niet altijd voorkomen worden. Soms is iemand al zo ver in het radicaliseringsproces dat een gerichte actie niet voldoende is. Als grenzen worden overschreden en de veiligheid van burgers op het spel staat, moeten de gemeente en de politie optimaal voorbereid zijn om in te grijpen.

 • Criminaliteit voorkomen door slim gebruik van anonieme data

  Nog steeds vindt er veel criminaliteit plaats die door de inzet van anonieme data voorkomen had kunnen worden. Waar de meeste fietsen gestolen worden en waar woninginbraken en auto- branden plaatsvinden, blijken bijvoorbeeld vaak goed te voorspellen met het inzichtelijk maken van anonieme data. Student & Starter vindt dat de gemeente een belangrijke rol heeft in het slim gebruiken en inzetten van deze anonieme data om een gerichte, preventieve aanpak vorm te geven.

 • Een doordachte inrichting van de openbare ruimte om criminaliteit te voorkomen

  Een goed doordachte inrichting van de openbare ruimte en de stad zo schoon en heel mogelijk houden (de bekende broken window theory) blijkt een zeer effectieve manier om criminaliteit te voorkomen. Het actief verminderen van plekken waar weinig licht is (de zogeheten dark spots)
is een voorbeeld van het juist inrichten van de openbare ruimte. Student & Starter wil dat de gemeente ook op die manier kijkt naar hoe we de stad vormgeven.

Successen

Motie: focus met intensieve schoonmaak openbare ruimte op gebieden met hoog onveiligheidsgevoel

Schriftelijke vragen: Criminaliteit rondom studentencomplexen aanpakken

En nog veel meer!Raphaël Peeters

#11

Een avondje stappen moet leuk & gezellig zijn!

meer mening

De ideale avond stappen is gezellig en leuk, zonder dat je angstig moet zijn om lastig gevallen te worden. De ideale avond stappen is ook dat je op elke plek waar jij een leuke avond wil hebben welkom bent. Ongegrond discrimineren in welke vorm dan ook is een kwalijke zaak. De ideale avond stappen is waarin jouw veiligheid en die van ieder ander hoofdzaak is.

minder mening

Iedereen moet in Utrecht veilig op stap kunnen gaan

Student & Starter wil dat Utrecht voor iedereen een prettige, veilige thuishaven is. Wij vinden het niet kunnen dat er nog steeds veel wordt gediscrimineerd op basis van gender, seksualiteit, religie, huidskleur of afkomst. In deze stad moet iedereen veilig over straat kunnen, zonder lastig gevallen te worden.

 • We maken een einde aan seksuele intimidatie

  Niemand zou waar dan ook seksuele intimidatie moeten ervaren. Wanneer iemand zich bij de politie meldt om aangifte te doen van seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting, dient dit te allen tijde serieus te genomen te worden. Het mag nooit zo zijn dat het iemand wordt afgeraden om aangifte te doen. Zelfs als er geen vervolging mogelijk is, is het alsnog belangrijk dat we dit soort misdrijven met cijfers inzichtelijk maken.

 • Discriminatie heeft geen plek onze stad

  Het Utrecht dat Student & Starter voor ogen heeft, is een stad waar iedereen zichzelf kan zijn. Dat betekent dat niemand op basis van gender, seksuele geaardheid, religie of afkomst de toegang wordt geweigerd tot bijvoorbeeld een club of café en dat je hand in hand over straat kunt met wie dan ook.

 • Selectief preventief fouilleren: een slecht idee

  Student & Starter is tegen selectief preventief fouilleren. Naast dat het discriminatie in de hand werkt, is selectief preventief fouilleren duur en levert het vaak weinig op. Behalve dat de politie zeer terughoudend moet zijn met preventief fouilleren, vinden wij dat andere partijen, zoals festivalorganisatoren, hierin ook nooit het heft in eigen handen mogen nemen. Iedereen of niemand preventief fouilleren, dat zou de keuze moeten zijn.

Successen

Mondelinge vragen over straatintimidatie
Emma Carpay

#37

Voor een bruisende studentenstad is een realistisch drank- en drugsbeleid nodig: professionele voorlichting en hulp zijn essentieel

meer mening

Ik vind het belangrijk dat de gemeente Utrecht erkent dat alcohol en drugs genuttigd worden. Hierom is het belangrijk dat er initiatieven zoals drugstesten en -voorlichtingen worden gesteund. Gebruik moet niet worden ontmoedigd, maar het is essentieel dat instellingen zoals Jellinek duidelijk zichtbaar zijn voor inwoners van Utrecht.

minder mening

Alcohol- en drugsgebruik pragmatisch benaderen

Wij vinden dat de gemeente met een realistische blik moet kijken naar alcohol en drugs. Het is niet vreemd dat in een stad als Utrecht, die rijk is aan uitgaansgelegenheden en waar veel jongeren wonen, alcohol en drugs gebruikt worden. Het vraagt om een sterk, flexibel en inclusief alcohol- en drugsbeleid waarbij gebruikers niet gestigmatiseerd worden. Alcohol- en drugsgebruik moet veiliger gemaakt worden en gebruikers moeten indien nodig kunnen rekenen op een helpende hand. De problemen moet niet worden weggemoffeld. De gemeente moet alcohol- en drugsmisbruik ontmoedigen en het gebruik ervan niet buitensporig criminaliseren.

 • De gemeente Utrecht moet een wietexperiment op poten zetten

  In het regeerakkoord staat dat er ruimte komt om in zes tot tien gemeenten met de gelegaliseerde verstrekking van cannabis te experimenteren. Student & Starter wil dat de stad Utrecht aan dit experiment meedoet. De huidige situatie kan als uitgangspunt genomen worden. In het experiment blijven de huidige coffeeshops de plek van verstrekking. Er moet ruimte zijn voor een gevarieerd aanbod aan wiet en hasj. Dit zou door marktpartijen - onder toezicht van
de gemeente - geproduceerd en geleverd kunnen worden. Wij zijn voor deelname van de stad Utrecht aan eventuele toekomstige experimenten rondom andere drugs. Het illegaal houden van genormaliseerde drugs als MDMA bijvoorbeeld, lijkt juist meer problemen dan veiligheid met zich mee te brengen. Het soort experiment zal per middel verschillen. Iedere drug en context van het gebruik daarvan is immers uniek, dat maakt flexibiliteit in een gemeentelijk drugsbeleid noodzakelijk.

 • Festivalgangers gratis hun drugs laten testen

  Student & Starter pleit ervoor dat bezoekers van festivals en evenementen gratis en zonder angst voor vervolging hun drugs kunnen laten testen. Het volledig willen voorkomen van drugs- gebruik op festivals en evenementen is een naïeve doelstelling. Het is verstandiger en makkelijker om bezoekers veilig te houden. Ook krijgt de organisatie hierdoor beter zicht op de middelen die er in omloop zijn. Dit kan goede voorlichting over drugsgebruik bevorderen.

 • Op festivals en evenementen gratis water beschikbaar

  Water is een eerste levensbehoefte en de kosteloze beschikbaarheid ervan is een eenvoudige manier om uitdroging onder festival- en evenementenbezoekers tegen te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van watertappunten.

 • Stop de inzet van loktieners

  De gemeente Utrecht zet op dit moment de zogenaamde ‘loktieners’ in om in horecagelegen- heden te controleren of er alcohol aan minderjarigen wordt geschonken. Daar moeten we mee stoppen. De inzet van loktieners is het uitlokken van een overtreding en creëert onveilige situaties door tieners te vragen een overtreding te begaan.

Successen

Schriftelijke vragen: Overmatig streng alcoholbeleid faalt bij gemeente zelf
Pepijn van der Beek

#40

Er wordt gemiddeld 100 euro per Utrechter geinvesteerd in sport. Maar wat heb jij daarvan gemerkt?

meer mening

Afgelopen vier jaar is er voor gekozen 90 euro per Utrechter te spenderen aan gemeentelijke accommodaties. Dat vind ik een rare keuze, omdat minder dan 25% van de Utrechters daar sport. Utrechters die gewoon lekker willen sporten in het park of willen sporten bij (studenten)sportverenigingen die geen gebruik maken van een gemeentelijke accomodatie, vallen buiten de boot. Ik vind dat elke Utrechter iets moet merken van de 100 euro die wordt geïnvesteerd in sport.

minder mening

Sporten waar en wanneer jij dat wil

Wij vinden dat iedereen moet kunnen sporten waar en wanneer men dat wil. Of dat nou in het park, bij een gemeentelijke sportaccommodatie, op Olympos of op het Merwedekanaal is. En of dat nou ‘s ochtends, ‘s middags, ‘s avonds, voor, tijdens of na werk of studie is. Elke (studenten)sportvereniging en (studenten)sporter verdient gelijke aandacht.

 • Investeren in alle (studenten)sporters

  De afgelopen vier jaar is ervoor gekozen 90% van het sportbudget in gemeentelijke accommo- daties te steken. Een voorbeeld van deze oneerlijke keuze is de afschaffing van de verenigings- subsidie. Veel (studenten)sportverenigingen die geen gebruik kunnen maken van de gemeentelijke accommodaties hebben hierdoor hun contributie flink moeten verhogen. Student & Starter vindt dat alle (studenten)sporters recht hebben op het gemeentelijke sportbudget. Lang niet alle Utrechtse (studenten)sporters kunnen terecht bij gemeentelijke accommodaties vanwege de enorme wachtlijsten. Op dit moment wordt er omgerekend 100 euro per Utrechter geïnvesteerd in sport, en daar mag je als inwoner van de stad ook iets van merken.

 • Een subsidieregeling voor sportverenigingen

  Student & Starter vindt dat er een subsidieregeling moet komen voor de (duurzame) bouw, renovatie of uitbreiding van sportaccommodaties. Hierbij zouden we de een derde-regel moeten toepassen: een derde is subsidie van de gemeente, een derde komt van de sport- vereniging (en/of onderwijsinstellingen in het geval van Olympos) en een derde wordt geleend. Hierdoor kunnen er aanpassingen worden gedaan die drie keer zo groot zijn en kunnen (studenten)sportverenigingen die geen gebruik maken van gemeentelijke accommodaties, ook aanspraak maken op het sportbudget.

 • De publieke ruimte moet worden ingericht op sportbeoefening

  Het aantal mensen dat sport in de publieke ruimte neemt toe. Daarom wil Student & Starter de publieke ruimte inrichten op een manier die sportbeoefening faciliteert. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het investeren in outdoor-fitnessapparaten, plekken om te sporten dichtbij scholen, meer faciliteiten om te fietsen of te skaten en meer openbaar zwemwater.

 • Werk- en studieplekken op sportaccommodaties

  Veel sportaccommodaties zijn ’s avonds propvol, en overdag vaak erg leeg. Dat is zonde van de beschikbare ruimte. Student & Starter wil sporten overdag stimuleren door in daluren flexibele werk- en studieplekken te realiseren in de gemeentelijke sportaccommodaties. Dat maakt het makkelijker om overdag voor, na of tussen je werkzaamheden door te sporten. Tegelijkertijd haalt het wat druk van de avondspits op sportgebied, en draagt het bij aan het wegwerken van het chronische tekort aan studie- en werkplekken in Utrecht.

 • De Utrechtse roeisport op het Merwedekanaal behouden en uitbreiden in Rijnenburg

  Het Merwedekanaal is het thuisfront van onze roeiers, maar op dit moment bestaat er geen duidelijkheid wat betreft de toekomst van de roeisport in Utrecht. Het Merwedekanaal zit aan de ondergrens qua eisen voor goed roeiwater. De roeiers hebben binnen de stad geen uitwijkmogelijkheden om optimaal te kunnen blijven trainen. Student & Starter wil de roeisport behouden door een sportzone aan te wijzen op het Merwedekanaal en een watersportbaan te ontwikkelen in Rijnenburg.

 • Schaatsen op de singels

  Vrijwel niets is Hollandser dan schaatsen. Laten we ‘s winters optimaal gebruik maken van het vele water dat door onze mooie - laatst nog uitgeroepen tot allermooiste van Europa - grachtenstad stroomt. Wanneer het vriest, laten we de ijslaag zoveel mogelijk met rust zodat we zo snel en lang mogelijk kunnen schaatsen. De afgelopen jaren is nog te vaak perfect schaatsijs doorbroken. Student & Starter wil dat erop toe wordt gezien dat dat niet meer gebeurt.

Successen

Motie: Stadsbrede visie op studentensport

Motie: Max 1 nieuwe brug over Merwedekanaal

En nog veel meer!

rij links

Sporten is meer dan jezelf in het zweet werken

Sport is meer dan slechts bewegen of jezelf in het zweet werken. Sport kan op een unieke manier bij- dragen aan een inclusieve, duurzame, veilige en bruisende stad. Daarom moeten we zo veel mogelijk kansen grijpen om sport onderdeel te maken van het dagelijks leven in Utrecht.

 • Meer en veilig sporten voor alle Utrechters

  Sport is meer dan alleen maar bewegen: het heeft een verbindende functie en draagt bij aan een gezonde levensstijl. Utrecht kent ook doelgroepen waaronder minder wordt gesport, en naarmate mensen ouder worden neemt de sportdeelname af. Daar moet meer aandacht voor komen. De sportclub blijkt soms ook een lastige omgeving voor LHBTQI+-sporters. Student & Starter wil dat er meer focus komt op blijvende sportdeelname van jongvolwassenen, groepen die minder sporten en de acceptatie en veiligheid van LHBTQI+-sporters.

 • Alle sportaccommodaties uiterlijk in 2030 klimaatbestendig en energieneutraal

  NOC*NSF streeft ernaar om in 2040 alle sportaccommodaties klimaat- en energieneutraal te maken. Student & Starter heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en ziet dit graag sneller gebeuren: wat ons betreft moeten de Utrechtse sportfaciliteiten al in 2030 aan de nieuwe normen voldoen. Daarom willen we investeren in duurzame sportaccommodaties.

 • Meer (studenten)topsportevenementen binnenhalen

  De Grand Départ (2015) was een groot feest van, voor en door de stad Utrecht. Bezoekers gaven het evenement een hoge waardering en daarnaast had het een positieve maatschappelijke en economische impact. Om deze redenen wil Student & Starter inzetten op het binnenhalen van grote en minder grote (studenten)topsportevenementen, zoals de start van de Vuelta en de Groot Nederlandse Studenten Kampioenschappen (GNSK).

Successen

Meldpunt ophalen ideeën voor faciliteiten om beter te sporten in de openbare ruimte
Ties de Thije

#7

Als HKU-student ben ik meerdere malen geconfronteerd met onbetaalde stage- en werkervaringsplekken.

meer mening

Ook was het na mijn opleiding erg moeilijk om aan het werk te komen. Als creatieve starter is dat niet per se vreemd, maar het verzieken van de markt door iedereen voor niets te laten werken daar ben ik wel op tegen! Echt loon voor echte banen.
Voor jezelf beginnen, gelijk na je opleiding, lijkt überhaupt onmogelijk door de schaarste en hoge huurkosten van ateliers en werkruimtes. Die beter en goedkoper beschikbaar maken, daar gaan wij ons voor inzetten!

minder mening

Letterlijk en figuurlijk ruim baan voor kunst en cultuur

Cultuur levert de stad meer op dan dat het de gemeente kost. Naast de onmeetbare opbrengst die een cultureel gezonde, interessante en diverse stad met zich meebrengt wil Student & Starter daarom dat er ruim baan wordt gemaakt voor kunst en cultuur in Utrecht. Ons cultuurbudget is te klein in vergelijking met andere grote steden in Nederland en daar moet iets aan veranderen. Ook moet er letterlijk meer ruimte komen om creatief te ondernemen in Utrecht. Kortom, er moet plek zijn voor kunst en waar nodig moet de gemeente een financieel duwtje in de rug geven.

 • Het cultuurbudget gaat fors omhoog

  Ten opzichte van de andere G9-steden besteedt Utrecht relatief weinig geld aan kunst en cultuur per inwoner. Wij vinden dat deze besteding verhoogd moet worden tot minstens het landelijk gemiddelde van de G9. Student & Starter wil dat dit budget voornamelijk benut wordt om jonge makers een goede start te geven.

 • Altijd plek voor culturele broedplaatsen

  Culturele broedplaatsen ontstaan vaak op plekken die binnen afzienbare tijd gesloopt gaan worden. Ondanks dat plekken op die locaties ook weer ophouden te bestaan, vervalt de waarde van culturele broedplaatsen voor de stad niet. Daarom wil Student & Starter een vaste voorraad tijdelijke ruimte voor culturele broedplaatsen waarborgen. Niet door specifieke locaties aan te wijzen, maar door een minimaal aantal vierkante meters vast te stellen waardoor de beschikbare ruimte stabiel blijft. Dit kan bijvoorbeeld door tijdelijke invulling van braakliggend terrein.

 • Jonge creatieven de kickstart geven die ze nodig hebben

  Net afgestudeerde kunstenaars en artiesten kunnen vaak moeilijk aansluiting vinden bij de gevestigde orde. Ze hebben vaak nog weinig steun in de maatschappij, zijn nog onvoldoende goed georganiseerd en hebben nog niet genoeg ervaring. Dat wil echter niet zeggen dat zij minder waard zijn: jonge creatieven hebben frisse ideeën en pakken dingen op een hele andere manier aan. Daarom moeten zij de ondersteuning krijgen die andere makers ook hebben. Student & Starter wil hier dan ook extra aandacht aan geven. Er moet voldoende werkruimte zijn en jonge makers moeten gebruik kunnen maken van subsidies om hun ideeën te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een tweejarige subsidie als overbrugging richting een aanvraag in het kader van de vierjarige cultuurnota.

Successen

Motie (overgenomen) Creativiteit kent geen anciënniteit - ruimte voor jonge makers in subsidiebeleid

Motie (co-indiener): DEPOT Doen - Op bres voor nieuwe culturele broedplaats

Schriftelijke vragen: Ruimte voor grafitti hotspots

En nog veel meer!Kristin van der Veen

#6

Ruimte voor horeca en innovatie, dus minder regels, meer ondernemen!

meer mening

Regels zijn er om alles in goede banen te leiden, natuurlijk. Maar tijden veranderen en daar moeten we ons beleid op aanpassen. Door het afschaffen van beperkende regelgeving geven we de horeca en detailhandel in Utrecht alle mogelijkheden om echt te ondernemen en te experimenteren. Dit geldt ook voor creatieve initiatieven voor kleine festivals en feesten, zo blijf je elke keer wat nieuws ontdekken in je stad!

minder mening

In Utrecht wordt geleefd

Van Soenda tot De Zelfgemaakte Markt en van CATCH tot Spring: festivals horen bij Utrecht. We moeten er daarom voor zorgen dat het voor evenementenorganisaties leuk is en niet onnodig ingewikkeld om de stad met hun bijdrage levendig te houden. Ondernemers moeten de ruimte krijgen om toffe evenementen neer te zetten. Daarnaast moeten de horeca en winkeleigenaren zelf hun openingstijden kunnen bepalen.

 • Geen verplichte sluitingstijden meer voor horeca en winkels

  Utrecht heeft een diverse bevolking met mensen die allemaal op verschillende ritmes leven. Student & Starter wil ondernemers alle ruimte geven om daarop in te spelen. Het volledig opheffen van sluitingstijden voor horeca en winkels vinden wij daarom een juiste stap in hun richting. De vrije openingstijden van studentensociëteiten moeten behouden blijven.

 • Meer ruimte voor blurring: vermenging van horeca met normale winkels

  Wij willen meer ruimte bieden aan winkeliers. We bestellen tegenwoordig veel vaker iets op het internet en dat betekent dat het voor fysieke winkels steeds moeilijker wordt om te overleven. Daarom willen wij maximale flexibiliteit geven aan blurring. Dat betekent dat een kapper ook een biertje mag verkopen aan een klant, en dat je in een boekenwinkel ook een goede kop koffie kan krijgen. Winkelen in de stad moet veel meer een ervaring worden en blurring kan hieraan bijdragen.

 • Het moet goedkoper worden om kleinschalige evenementen te organiseren

  De kosten voor het organiseren van kleine evenementen zijn per deelnemer veel duurder dan voor grotere evenementen. Dat is onwenselijk: juist de kleine evenementen maken de stad tot wat ze is. Daarom wil Student & Starter dat de zogeheten legeskosten voor kleine evenementen omlaag gaan, zodat de kosten per deelnemer ongeveer op eenzelfde bedrag uitkomen als voor grotere evenementen.

 • De regeldruk voor festivals moet omlaag

  Festivals maken de stad levendig en zijn daarom wat Student & Starter betreft zeer welkom.
Op dit moment is de regelgeving voor het organiseren van een festival nog veel te ingewikkeld. Iedereen moet zonder al teveel moeite een tof festival neer kunnen zetten. Om dit voor elkaar te krijgen, willen wij de regeldruk rondom festivals verlagen.

 • Verplichte VOG voor vrijwilligerswerk gratis mogelijk maken

  Steeds vaker wordt een ‘verklaring omtrent gedrag’, ook wel bekend als de VOG, verplicht gesteld voor vrijwilligersfuncties. Daar zijn wij niet op tegen. Jammer is wel dat vrijwilligers 40 euro per aanvraag moeten betalen. Als we vrijwilligersinzet in de stad willen stimuleren, dan werkt dit enkel tegen. Daarom stelt Student & Starter een tegemoetkoming voor VOG-kosten voor.

 • Lagere kosten voor omzetten horecavergunning van studentenverenigingen

  Studentenverenigingen dragen enorm bij aan het bruisende studentenleven in Utrecht. Aangezien studentbestuurders jaarlijks wisselen hebben zij een grote kostenpost aan het jaarlijks omzetten van de horecavergunning bij nieuwe leidinggevende. Student & Starter pleit voor een gereduceerd tarief van 25 euro per leidinggevende in plaats van 132,85 euro per leidinggevende voor studentenverenigingen.

Successen

Nachtwinkels in Utrecht mogelijk gemaakt!

Motie (co-indiener): Meer vernieuwing op de Utrechtse markten

En nog veel meer!Wouter Kevelam

#42

De zon is er maar zo kort. Elke straal benutten!

meer mening

Volle parken, terrassen en in mijn buurt voortuinen. De zomer is er weer! Volop wordt gebruik gemaakt van de bbq-prullenbak in Park Lepenburg om het vervolgens niet kwijt te kunnen bij het Julianapark. De VrijMiBo start al om 13:00 anders zijn de plekjes in de zon weg. Dit terwijl er zat plek is op pleinen zoals Janskerkhof… Waarom staan daar auto’s ?!?!
Gezellig, kom erbij! Zet wel je stoelpoot binnen de terrasstip anders kun je niets bestellen. Op een mooie dag moet het best kunnen dat de terrassen wat groter worden en de parken wat voller. Leven de zomer!

minder mening

Gezellige pleinen en parken

Utrecht is een stad om doorheen te slenteren, een drankje te drinken op het terras of om bijvoorbeeld in te shoppen. Daarom pleiten we in navolging van een autovrije Drift voor een autovrij Janskerkhof en meer zonterrassen door de gehele binnenstad. Ook vinden we dat in parken ruimte moet zijn voor meer (vrouwen)toiletten en mogelijkheden voor kleine horeca.

 • Meer (pop-up) terrassen in Utrecht

  Zodra te zon begint te schijnen is al snel ieder terrasplekje in de zon weggekaapt. De stad groeit, en het aantal zonterrassen moet meegroeien. Student & Starter wil dat de gemeente daarom extra coulant is in het toestaan van grote terrassen op zonnige plekjes. Helaas is het zonnetje niet heel betrouwbaar in de Nederlandse zomers. Om piekdrukte op het terras op te vangen willen wij ‘pop-up horecaterrassen’, in navolging van de pop-up fietsenstallingen in het weekend. Zo kunnen ondernemers op de mooiste dagen van het jaar extra terrassen creëren op bijvoorbeeld de Mariaplaats of het Stadhuisplein.

 • Het Janskerkhof wordt weer een echt plein

  Voor een grote stad als Utrecht hebben we eigenlijk maar weinig grote pleinen. Wij vinden het dan ook zeer spijtig dat een van de mooiste historische pleinen van Nederland op dit moment gebruikt wordt als parkeerplaats. Student & Starter wil het Janskerkhof autovrij maken zodat we gebruik kunnen maken van de enorme potentie van dit prachtige plein.

 • Toegankelijke toiletten voor iedereen en horeca in de Utrechtse parken

  In de zomer komen Utrechters bijeen voor verkoeling en vertier in onze mooie parken. Jammer genoeg komt niet iedereen weg met het gebruik van een urinoir, en dat maakt het verblijf in een park voor sommige mensen minder plezierig. Student & Starter pleit dan ook voor meer en betere toiletfaciliteiten in parken, waar ook zittend gebruik gemaakt van kan worden. De tocht naar de supermarkt voor eten en wegwerp-BBQ’s is daarnaast onhandig en vervuilend (bergen plastic, schroeiplekken in het gras). Daarom wil Student & Starter toestaan dat er op de mooie dagen kleine horeca in de parken mag verschijnen.

Successen

Motie: Pils in het park - ruimte voor etenskraampjes in parken

Schriftelijke vragen: Lepelenburg niet op slot ‘s nachts

Motie: Janskerkhof autovrij - Heeft het helaas niet gehaald, maar we zetten door!

En nog veel meer!Sterre Teunissen

#21

Hoe leuk is het om na een avondje uit eten tonnetje rond naar huis te kunnen rollen, zonder nog een stuk te hoeven fietsen?

meer mening

In mijn wijk zijn er een paar jaar terug twee nieuwe restaurants bij gekomen. Dit maakt de sfeer van de wijk meteen zoveel leuker! Je kan even om de hoek een kopje thee drinken terwijl je direct het gevoel hebt dat je echt iets hebt gedaan. Ook kom je je medewijkgenoten een stuk vaker tegen. Kortom: het maakt de wijk een stuk gezelliger!

minder mening

Beter leven in de wijk

De huidige horeca en activiteiten in Utrecht concentreren zich voor een groot deel in het centrum. Dit is zonde omdat veel mensen op deze manier niet of minder kunnen genieten van het wonen in een bruisende stad als Utrecht. Daarom maakt Student & Starter zich hard voor meer gezellige horeca en activiteiten die geschikt zijn voor de lokale bevolkingssamenstelling in wijken als Leidsche Rijn, Lunetten en Overvecht.

 • Inwoners beschikken over hun eigen wijkbudget

  Ieder jaar stelt de gemeente een substantieel bedrag beschikbaar voor leefbaarheid in de wijk, maar het is vaak moeilijk om aansluiting te vinden met de wensen van bewoners. Student & Starter stelt daarom voor dat inwoners zelf mogen gaan beslissen waar zij hun wijkbudget aan besteden. Er wordt een digitaal platform geïntroduceerd, vergelijkbaar met een crowdfundingplatform. Hierop krijgen bewoners per maand een virtueel bedrag gestort. Daarmee kunnen ze investeren in ideeën van gemeente, woningcorporaties en buurtgenoten om de wijk mooier te maken. Het platform kan worden aangesloten aan bestaande websites, zoals Indebuurt, en kan door Facebook- en WhatsAppnotificaties een groot bereik genereren. Zo heeft iedere bewoner op een laagdrempelige manier inspraak, wordt een breder draagvlak gecreëerd en krijgt de gemeente meer inzicht in wat bewoners willen.

 • Een cultuurmakelaar voor wijken buiten het centrum

  De leefbaarheid van wijken buiten het centrum kan sterk worden verbeterd. Wijken als Overvecht en Kanaleneiland krijgen volgens de Leefbaarometer een onvoldoende. Student & Starter wil een cultuurmakelaar instellen voor iedere wijk. Deze makelaar wordt door de gemeente betaald, gepromoot en uitgerust met een budget. Deze persoon benadert bewoners op een toegankelijke manier, faciliteert ideeën in de vorm van ruimte en tijd en kan ondersteuning bieden bij de toegang tot financiën, het inzichtelijk maken van beschikbare mogelijkheden en het aanvragen van subsidies.

 • De buurtbeheerder moet actief betrokken worden

  Buurtbeheerders worden vanuit woningcorporaties vaak ingezet als aanspreekpunt in de buurt. Deze persoon is daarom ook regelmatig aanwezig en weet wat er speelt bij de verschillende inwoners. Student & Starter is van mening dat er meer gebruik gemaakt moet worden van de kennis en ervaring van de buurtbeheerders door als gemeente actief het gesprek met de beheerders aan te gaan, en ze te betrekken bij nieuwe ideeën voor de leefbaarheid van de wijk. Bijvoorbeeld op het digitale platform of bij het adviseren van de cultuurmakelaar.

Successen

Motie: Betere bekendheid en makkelijkere aanvraag Initiatievenfonds
Jorrit van Wees

Meer ruimte voor het parkeren van fietsen en minder obstakels voor voetgangers & fietsers is van groot belang.

meer mening

Bijna iedereen wandelt en fietst, zo begeven de meesten zich door Utrecht. Toch is een overgroot gedeelte van de openbare ruimte daar niet op gericht en daar moet verandering in komen!

minder mening

Fietsers en voetgangers centraal

De afgelopen jaren heeft de focus in het verkeer vooral op automobiliteit gelegen. Volgens Student & Starter is het nu tijd voor een andere insteek: mensen te voet en op de fiets moeten centraal staan. Verreweg het meeste vervoer vindt op deze manier plaats, maar in ruimte verliezen fietsers en voetgangers het nu nog te vaak van automobilisten. Door hier sterk op in te zetten worden mensen verleid om voor binnenstedelijk vervoer de auto te laten staan.

 • Aanpassingen aan fietsroutes: verbreden en slimmer indelen

  Utrecht staat bekend als fietsstad. Student & Starter vindt dan ook dat er meer ruimte
 gemaakt moet worden voor tweewielers. Onder andere middels een inhaalstrook op de drukste fietsroutes: net als op de autosnelweg geeft dat de snelle fietsers ruimte om in te halen. De reguliere fietsers, waaronder kinderen die nog moeten leren fietsen, krijgen de rust om op hun tempo voort te trappen. Verder zien we ook het aantal elektrische fietsen toenemen, wat leidt tot grotere snelheidsverschillen. Om de doorstroom te bevorderen zullen op meer plekken de fietspaden moeten worden verbreed.

 • Snelfietswegen introduceren voor forensen

  Student & Starter wil dat snelfietswegen beter bereikbaar worden voor forensen op elektrische fietsen. Bewoners van Utrecht kunnen op deze manier ook op de fiets naar hun werk. Bewoners van net buiten de stad, maar ook ver buiten Utrecht, kunnen hun auto laten staan. Samenwerking is op dit punt erg belangrijk omdat Utrecht alleen kan investeren in snelfietswegen binnen de eigen gemeentegrenzen. Deze samenwerking moet worden aangegaan met omliggende gemeenten en de provincie om snelfietswegen naar gebieden en stations aan te leggen. Bijvoorbeeld bij Leidsche Rijn, IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Bunnik, Driebergen, Zeist en Bilthoven.

 • Meer fietsparkeerplekken door heel Utrecht

  Aan de grote vraag naar fietsenstallingen is nog lang niet voldaan: alleen in de binnenstad al is er een tekort van 6.000 fietsparkeerplekken. Wij willen meer dubbellaagse stallingen, stallingen bij pleinen, en autoparkeerplaatsen mogen opgeheven worden ten behoeve van nieuwe fietsenstallingen door heel Utrecht. Stallingen hoeven niet per se af te doen aan het uitzicht, en de vormgeving van de stad kan wat dat betreft wel een upgrade gebruiken. Ruimte voor fietsparkeren kan geïntegreerd worden in de omgeving, zoals rondom de Stadsschouwburg al het geval is. Maak van een hek een rek: rondom parken kunnen hekjes zo ontworpen worden dat je je fiets er veilig en zonder overlast aan vast kunt zetten.

 • Geen fietsenrekken zonder mogelijkheid voor extra slot

  Op veel plekken zien we fietspaaltjes opdoemen waar je je fiets niet met een kettingslot aan vast kan zetten. Het idee hierachter is dat men de fiets hier niet te lang geparkeerd laat staan. Student & Starter is hier absoluut geen voorstander van: fietsen zijn enorm diefstalgevoelig. Wanneer de fietsparkeerdruk in een buurt zo hoog is dat de stallingen vol zijn, moeten er meer van komen. Wij willen ervoor zorgen dat ieder fietsenrek de mogelijkheid biedt om je fiets aan een extra slot vast te zetten.

 • Meer fietspompen: optimale ondersteuning van de Utrechtse fietser

  Momenteel zijn er een handvol stallingen met elektrische fietspompen. Student & Starter wil in heel Utrecht fietspompen plaatsen. Dit kan langs veelgebruikte fietsroutes, maar ook bij centrale punten zoals pleinen, bushaltes of supermarkten: zo worden fietsers optimaal ondersteund in hun groene manier van vervoer.

 • Minder obstakels op het voetpad en stoepen verbreden

  Student & Starter wil het aantal obstakels op de stoep verminderen zodat het gemakkelijker wordt voor mindervaliden, ouders met kinderwagens en groepjes vrienden om over het voetpad te lopen. Wij zien het liefste zo veel mogelijk verkeersborden aan een enkele paal, straatnamen op gebouwen in plaats van op palen en borden die elektrische laadpalen aanwijzen op de elektrische laadpalen zelf. Daarnaast willen we door het uitbreiden van fiets- parkeerplekken de fietsers de mogelijkheid geven om ergens anders dan de stoep hun fiets te parkeren. Student & Starter wil bovendien de stoepen verbreden en erop toezien dat stoepen goed op elkaar aansluiten.

Successen

Toezegging: Drift autovrij - inmiddels uitgevoerd!

Mondeling vragen: onduidelijke fietsverbodtegels die niet zichtbaar zijn en waardoor fietsen worden weggeknipt

En nog veel meer!

rij links

Duurzame doorstroming

Wij zien de binnenstad in de toekomst als een walhalla voor de fietser en de voetganger, maar de auto moet ook een plek hebben. Om duurzame doorstroming te bewerkstelligen, wil Student & Starter dat auto’s via de Noordelijke Randweg bij een parkeerplek terecht komen en men vanaf daar de OV-fiets of het OV pakt.

 • Deelauto’s als alternatief voor eigenaarschap

  Het gebruik van deelauto’s wil Student & Starter zo veel mogelijk blijven stimuleren. Zeker bij nieuwbouwprojecten is dit mooie extra service voor huurders. Wij zien dit voor een deel van de bewoners als een goed alternatief voor de aanschaf van een voertuig. Zo houden we in de stad meer ruimte over voor leuke dingen.

 • Noordelijke Randweg Utrecht aanpakken

  Het is de hoogste tijd om het onafgemaakte noordelijke deel van de ringweg rond Utrecht te voltooien om de doorstroming te bevorderen en de luchtkwaliteit te verbeteren in en rondom de buurten waar deze weg gelegen is. Dit wil Student & Starter doen door drie kruispunten van de Noordelijke Randweg te verdiepen. Het verkeer gaat dan via een rotonde de Noordelijke Randweg op en af. Het doorgaande verkeer rijdt onder die rotondes door via een onderdoor- gang. De verkeerslichten kunnen op deze manier verwijderd worden. De doorstroming van verkeer wordt zo vergroot.

 • Stop de uitbreiding van de A27

  Student & Starter is tegen uitbreiding van de A27. Deze maatregel zal leiden tot meer auto- verkeer en lange files. Daarnaast moeten de luchtkwaliteitsnormen wel gehaald worden, terwijl deze uitbreiding voor meer vervuiling en overlast bij onder andere het Utrecht Science Park zal zorgen. Wij zien meer heil in maatregelen die een deel van de huidige forenzende auto- mobilisten verleiden om de (elektrische) fiets te pakken over de nieuw aan te leggen snelfietsverbindingen.

Successen

Motie: autovrij wonen deel nieuwbouw 2e daalsedijk
Steven Menke

#50

Er zit zoveel onderbenutte ruimte in de stad - laten we er alles uithalen!

meer mening

Utrecht groeit qua inwoners en steeds meer mensen wonen kleiner. Dat betekent dat steeds meer mensen in Utrecht steeds meer buiten de deur zijn. Laten we daar dan de stad op inrichten! Er zit nog zo veel potentie in de openbare ruimte van de stad. Daar willen wij alles uit gaan halen!

minder mening

Ruimte terugwinnen

Er komen meer mensen bij in onze mooie stad, en daar zullen we ruimte voor moeten maken. Student & Starter wil daarom dat de druk op de openbare ruimte goed onderzocht wordt om te kijken op welke manier we eventueel ruimte terug kunnen winnen.

 • Binnen parkeren binnen de singels

  Utrecht wordt groter, maar de binnenstad niet. We moeten zo bewust mogelijk omgaan met de ruimte die we hebben. Auto’s die de hele dag stilstaan, zijn daar geen onderdeel van. Student & Starter wil de straatparkeerplaatsen binnen de singel opheffen en daar overstappen op volledig inpandig parkeren. De vrijgekomen ruimte kan gebruikt worden voor loopruimte voor voet- gangers en mindervaliden, fietsenstallingen, terrassen, een markt: opties te over. We willen dit stapsgewijs doen en maken een uitzondering voor mindervalide autobezitters. Het parkeer- vergunningstarief wordt geleidelijk opgehoogd naar eenzelfde niveau als voor inpandig parkeren, zodat bewoners geprikkeld worden om naar andere oplossingen te zoeken. We moeten parkeergarages binnen de singels maken zodat de gemeente parkeervergunningen kan verlenen aan de bewoners in de binnenstad die nog wel een auto bezitten.

 • P+R voor auto’s bij kantoorgebieden en aan de rand van de stad

  Door auto’s een plek te geven aan de rand van de stad of op een centrale plek in kantoor- gebieden ontstaat er meer ruimte om wegen breder op te zetten en reizen voor andere weggebruikers prettiger te maken. Dit betekent uiteraard wel dat het overstappen op andere vervoersmiddelen op deze plekken zo makkelijk mogelijk gemaakt moet worden. De onderste etage zou bijvoorbeeld uit (OV)fietsen kunnen bestaan waardoor reizigers direct hun weg kunnen vervolgen.

 • Gelijke parkeertarieven voor nieuwe en bestaande woningen

  Student & Starter wil stapsgewijs de grote verschillen tussen parkeertarieven bij nieuwe complexen en bestaande woningen wegwerken. Bij veel nieuwe complexen in de stad heb je niet het recht om een straatparkeervergunning aan te vragen en ben je aangewezen op inpandige parkeerruimte. Dit terwijl je buren in een andere woning dat recht wel hebben en daarvoor veel minder voor hoeven te betalen. Op jaarbasis is dit verschil al snel 1000 euro. Het gelijktrekken van de parkeertarieven geeft een impuls aan het ondergronds wegwerken van parkeerplekken, wat voor en een mooiere openbare ruimte en groen zorgt. Huishoudens met lage inkomens compenseren we, want Utrecht moet wel voor iedereen betaalbaar blijven.

Successen

Dit zijn nieuwe punten voor ons! Hopelijk snel successen te melden.
Reinhild Freytag

#49

Slecht afgestelde en onzinnige stoplichten, iets waar ik mij aan erger

meer mening

Als ik door de stad fiets kom ik op veel plekken overbodige stoplichten tegen. Of sta ik voor rood te wachten terwijl er niets te zien is. Ik zie mensen dan rood negeren, maar dat kan soms erg gevaarlijk zijn. Door ze slimmer af te stellen kunnen we er echt op vertrouwen. Daar waar dat nodig is.

minder mening

Minder hinder onderweg

Als je onderweg bent, wil je het liefst in beweging blijven. Wij zijn van mening dat er nu te veel over- bodig geregeld wordt op kruispunten. Door verantwoordelijkheid terug te leggen bij verkeers- deelnemers kunnen zij onderling vaak sneller en veiliger verder naar hun bestemming. Waar wel geregeld moet worden, moet dat slim en dynamisch verlopen.

 • Stoppen met stoplichten

  Inmiddels zijn op ons verzoek al vele stoplichten opgeheven. Daar willen we mee door. Te vaak zien we dat stoplichten standaard bij een kruising worden neergezet, terwijl dit vaak niet nodig is. Met gezond verstand en door goed op elkaar in te spelen, kunnen weggebruikers prima met een kruising omgaan. Sommige plekken zijn uiteraard te druk of te onoverzichtelijk om zonder stoplichten te kunnen. Dat moet echter de uitzondering worden, en niet de regel.

 • Slimme verkeerssystemen installeren

  Te vaak staan we voor rood licht terwijl er geen verkeer te bekennen is. Dat is niet alleen frustrerend, maar ook gevaarlijk: mensen ‘leren’ zo onbedoeld stoplichten te negeren. Op gevaarlijke punten waar stoplichten wel belangrijk zijn, gaan ze dan door rood. Student & Starter wil dat verkeerssystemen op elkaar aangesloten worden en dat er gebruik wordt gemaakt van slimme technologische oplossingen. Bijvoorbeeld een regensensor, zodat fietsers vaker en langer groen krijgen bij regen, of sensoren op stoplichten die de doorstroom van verkeer meten, zodat de instellingen constant optimaal gehouden worden. Ook moeten tijdsindicatoren zoals op het Ledig Erf of Vredenburg lineair aflopen: nu word je als fietser in de maling genomen.

 • Stoplichten op groen voor fietsers en voetgangers

  Wanneer verkeer elkaar niet kruist, kunnen stoplichten tegelijkertijd op groen. Zoals bij de Maliebaan, of de kruising van de Prins Hendriklaan met de Jan van Scorelstraat. Ook andere stoplichten kunnen voor fietsers altijd op groen tenzij er andere verkeersdeelnemers worden geregistreerd bij het kruispunt.

 • Loten voor boten

  Op dit moment is de wachttijd voor een ligplaats voor een boot in Utrecht zo lang dat de wachtlijst gesloten is. Dit houdt in dat niemand die nu een ligplaats wil, kans maakt. Dat vindt Student & Starter een slechte insteek. Daarom willen wij dat vrijgekomen ligplaatsen verloot gaan worden. Tevens willen we dat er gecontroleerd en gehandhaafd gaat worden op bootjes die achtergelaten lijken, niet bevaarbaar zijn of zeer slecht onderhouden. Zo maakt iedereen kans.

 • Handhaven 30 km/u wegen

  Veel straten zijn veranderd van 50 km/u naar 30 km/u. Bijvoorbeeld de nieuwe fietsstraten, zoals de Maliesingel. Het aantal 30 km/u straten in Utrecht zal de komende jaren verder uitgebreid worden. Helaas handhaaft de politie op dit moment nagenoeg niet op snelheid op deze wegen. Daardoor ontstaan er gevaarlijke situaties. Student & Starter vindt dat onaanvaardbaar en wil dat deze handhaving wel plaats gaat vinden.

Successen

Toezegging: meldpunt om stoplichten weg te laten halen of anders af te laten stellen - inmiddels uitgevoerd en vele overbodige stoplichten verdwenen! (p.26)

Mondelinge vragen: warmtestoplichten die meten hoeveel mensen er staan te wachten

En nog veel meer!Sven Rouschop

#32

Nooit meer als een sardientje in blik naar de Uithof! Het openbaar vervoer naar Utrecht Science Park moet beter

meer mening

Menig student kent het wel: je woont nog bij je ouders en je hebt het eerste college van de dag om 9 uur. Op de Uithof. Dan weet je al wat er gaat gebeuren: je staat een half uur in een overvolle buslijn 12. Woon je in Leidsche Rijn? Probeer maar eens een bus te vinden die je regelmatig naar je colleges of werk brengt. Het Utrecht Science Park moet beter toegankelijk worden: we moeten kijken naar nieuwe mogelijkheden als ondergronds OV en een treinstation op het USP. Ook moeten we gebieden als de IBB of Leidsche Rijn een betere OV-verbinding geven door meer bussen te laten rijden.

minder mening

Utrecht Science Park en Leidsche Rijn beter bereikbaar: ook ’s nachts

Op dit moment staan het Utrecht Science Park en Leidsche Rijn nog te los van de rest van de stad. Door betere verbindingen te realiseren willen we deze voor Utrecht en omgeving belangrijke wijken volwaardig onderdeel laten worden van de stad. Dit betekent ook dat je niet alleen overdag, maar ook ’s nachts met het openbaar vervoer naar huis moet kunnen. Waar je ook woont.

 • Groot, groter, ondergronds!

  Utrecht is flink aan het groeien. Zo zullen komende jaren alleen al tienduizenden mensen meer dan op dit moment van en naar het Utrecht Science Park reizen omdat ze er werken, wonen of studeren. De komst van de Uithoflijn voegt eigenlijk nog te weinig toe aan het openbaar vervoersnetwerk om deze groei op te vangen. We moeten nadenken over drastische verbeteringen van ons stedelijk vervoer. Student & Starter wil op korte termijn onderzoek naar nieuwe mogelijkheden. Daarbij moet in ieder geval gekeken worden naar de eventuele komst van een ondergronds metrostelsel. Een stad als Utrecht en de omliggende regio verdienen immers een snel en goed netwerk.

 • Treinstation Utrecht Science Park

  De stad Utrecht en het universiteitsterrein Utrecht Science Park groeien enorm. Naar verwachting komen er de komende jaren meer dan 5000 banen en meer dan 10.000 studenten bij. De nieuwe Uithoflijn alleen kan deze nieuwe aanwas niet aan. Student & Starter wil daarom dat de bereikbaarheid van Utrecht Science Park – en dat is in lijn met het regeerakkoord – verbeterd wordt door de realisatie van een eigen treinstation. Bovendien zorgt het nieuwe trein- station er ook voor dat Utrecht Centraal wordt ontlast, waardoor het de groei van de stad beter kan opvangen.

 • Behoud openbaar vervoer naar de IBB

  Om te voorkomen dat de studenten aan de HKU en de bewoners rondom de IBB buiten de boot vallen wat het openbaar vervoer betreft, willen we enkele buslijnen intensiveren om de toegang tot de IBB op niveau te houden wanneer de tramlijn in 2018 buslijn 12 vervangt.

 • Op uitgaansavonden ook ’s nachts met de bus

  De laatste bus komt niet altijd op het juiste moment – soms wil je nog even door na een uitgelopen borrel of etentje. Het is vervelend om dan afhankelijk te zijn de laatste vervoers- mogelijkheid, die voor sommigen nog relatief vroeg vertrekt. Student & Starter vindt dat iedereen ’s nachts veilig thuis moet komen. Op drukke uitgaansavonden, zoals donderdag, vrijdag en zaterdag, moeten meer bussen gaan rijden tussen het centrum, de wijken en de omringende gemeenten. Bijvoorbeeld de lijnen 5, 28 en 74.

 • Leidsche Rijn wordt beter bereikbaar

  Student & Starter vindt dat Leidsche Rijn beter met de stad verbonden moet worden buiten de kantooruren om. Dit kan door Lijn 412 in Vleuten te laten starten, net als buslijn 28.

Successen

Motie (co-indiener): Intercitystation Utrecht Science Park

Mondelinge vragen over extreme drukte lijn 12

En nog veel meer!Jorrit van Wees

Meer OV-fietsen en OV-huurlocaties zijn gewenst om via een overstap van de trein of auto op je bestemming aan te komen.

meer mening

Op deze manier gaat het reizen voor makkelijker, gezonder en sneller. Je hoeft niet te wachten op je OV-verbinding!

minder mening

Meer OV-fietsen

OV-fietsen zijn populair en worden steeds vaker gebruikt. Wij willen dat mensen die hier gebruik van willen maken, dat ook daadwerkelijk kunnen doen. Daarom willen wij dat er meer punten komen waar mensen een OV-fiets kunnen pakken.

 • Meer (elektrische) OV-fietspunten met meer OV-fietsen

  De OV-fiets is het meest gebruikte fietsdeelnetwerk van Nederland. Student & Starter wil dat het mogelijk is om met OV-fietsen van en naar ieder deel van de stad te kunnen fietsen. Het is niet de bedoeling dat je te lang moet zoeken naar een plek waar je de OV-fiets vervolgens weer inlevert. Bezoekers moeten immers zo gemakkelijk mogelijk kunnen reizen met het OV. Tot slot willen we dat er meer elektrische OV-fietsen in het aanbod worden opgenomen.

 • OV-fietsen bij P+R

  Student & Starter wil meer OV-fietsen bij een P+R. Voor reizigers die hun auto parkeren bij een P+R is het namelijk niet altijd mogelijk direct over te stappen op een bus. Tijd is kostbaar en reizigers moeten daarom altijd de mogelijkheid hebben om ook de fiets te kunnen nemen.

Successen

Dit is een nieuw punt voor ons! Hopelijk snel successen te melden.
Marloes Biel

#9

Als we willen dat nieuwkomers zo snel mogelijk op eigen benen staan moeten we ze wel helpen!

meer mening

Veel mensen vinden het belangrijk dat nieuwkomers in Nederland komen wonen zo snel mogelijk op eigen benen staan en dus de Nederlandse taal beheersen, meedraaien in de maatschappij en een woning vinden. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de mogelijkheden hiervoor te scheppen. Iemand kan alleen zijn of haar plek vinden als de benodigde informatie beschikbaar is in een taal die hij of zij goed beheerst. Dit is dus niet alleen in het Nederlands, zoals nu het geval is, maar ook in andere talen. Alleen op deze manier kunnen we mensen de beste start geven in Nederland.

minder mening

De gemeente online toegankelijk voor iedereen

Wij vinden dat de gemeente online toegankelijk moet zijn voor iedereen. Taal moet hierbij geen belemmering zijn en de gemeente hoeft niet te vragen naar onnodige informatie, zoals het geslacht. Inwoners moeten ongeacht hun gender, seksuele geaardheid, religie of afkomst online kunnen communiceren met de gemeente wanneer zij dat willen. Gemeentelijke zaken moeten makkelijk online te regelen zijn. Als mensen hiertoe niet in staat zijn, moeten zij geholpen worden in het verkrijgen van digitale vaardigheden.

 • De website van de gemeente wordt meertalig beschikbaar

  Het maken van een afspraak, het opvragen van een document op de website en andere diensten van de gemeente zijn nu alleen nog in het Nederlands beschikbaar. Student & Starter vindt dat de website van de gemeente Utrecht in meer talen beschikbaar moet worden. Daarnaast moet informatie over inburgering in alle benodigde talen beschikbaar worden gemaakt.

 • De gemeente mag niet vragen naar onnodige informatie

  De gemeente vraagt nog te vaak naar informatie die niet nodig is om een vraag te beantwoorden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het vragen naar een telefoonnummer of het onnodig vragen naar het geslacht. Student & Starter vindt dat de gemeente nooit mag vragen naar informatie die niet nodig is om een vraag te beantwoorden.

 • Communicatie van gemeente zonder onderscheid in gender, seksuele geaardheid, religie of afkomst

  Utrecht kent een diverse bevolkingssamenstelling. Daarom is het belangrijk dat de gemeente communiceert met als doel iedereen te bereiken, en niemand uitsluit om gender of seksuele identiteit. In navolging van steden als Amsterdam en Londen kan er gekeken worden naar alternatieve taalkeuzes in de communicatie. Dit is uiteindelijk goedkoper, en iedereen voelt zich aangesproken.

 • De gemeente ondersteunt in de ontwikkeling van digitale vaardigheden

  Het digitaliseren van diensten heeft het doel om dienstverlening makkelijker te maken voor inwoners. Inwoners die moeite hebben met bijvoorbeeld het gebruik van computers en de mobiele telefoon, willen we daarom helpen om hun digitale vaardigheden te verbeteren. De gemeente moet inwoners die deze hulp willen, koppelen aan organisaties of vrijwilligers die de hulp kunnen bieden. Hiermee helpt de gemeente mensen zelfstandig online hun zaken te regelen en functioneert de gemeente tegelijkertijd als een verbindende factor tussen inwoners.

Successen

Motie: website van de gemeente zelfstandig toegankelijk voor iedereen, ongeacht beperking of vaardigheden

Motie (co-indiener): stimuleren van digitaal burgerschap op jonge leeftijd
Tim Op 't Hoog

#17

We willen toch allemaal dat onze gegevens veilig zijn?

meer mening

Data is heden ten dage onmisbaar geworden in onze maatschappij. Maar daardoor is het des te belangrijker dat er op een veilige manier wordt omgegaan met data. Zodat de privacy van de burger gewaarborgd blijft en er geen misbruik wordt gemaakt van onze gegevens. Daarom dient er geïnvesteerd te worden in de waarborging van deze privacy en een veilige opslag van gegevens.

minder mening

Investeren in privacy en veilige opslag van data

De discussie over privacy is in het kader van het Sleepwet-referendum actueler dan ooit. Privacy en de veilige opslag van data zijn belangrijk. Wij vinden dan ook dat inwoners moeten kunnen zien hoe de gemeente met hun gegevens omgaat.

 • Jaarlijkse ICT-stresstest instellen om de privacy en veiligheid van gegevens te waarborgen

  Met steeds meer gedigitaliseerde systemen en opslag van data van burgers, moet de gemeente kunnen waarborgen dat haar systemen veilig zijn en blijven. Daarom wil Student & Starter een jaarlijkse ICT-stresstest instellen waarbij gekeken wordt of hackers buiten de deur worden gehouden, of er wel de juiste zorg wordt gedragen voor de goede en veilige opslag van data en of de digitale dienstverlening goed bereikbaar is.

 • Inzichtelijk maken wat er met onze data gebeurt en met wie het wordt gedeeld

  Datalekken zijn aan de orde van de dag. Student & Starter vindt dat de gemeente Utrecht moet kunnen aantonen dat ze er alles aan doen om data veilig te stellen. Daarnaast moet de gemeente inzichtelijk maken wat er precies met de data van haar inwoners gebeurt. Het moet duidelijk zijn welke instanties onze data gebruiken, zodat je als inwoner grip hebt op persoonlijke gegevens. Als burger moet je via een inlogportal je gegevens kunnen inzien, en indien nodig direct kunnen aanpassen. De gemeente kan hier ook bij, maar ziet alleen de info die van belang is.

Successen

Motie (co-indiener): stel een Informatiecommissaris aan!
Marvin de Vos

#5

Utrecht wordt de digitale hoofdstad van Nederland omdat we innovatie stimuleren.

meer mening

Sinds 1 januari 2017 archiveert de gemeente alleen digitaal. Het gevolg is een duurzame werkwijze waar wij blij van worden. Daarnaast investeert de UU tot en met 2020 miljoenen voor digitalisering van het onderwijs. Hierdoor wordt het leren gepersonaliseerd. Nog iets waar wij blij van worden. Doordat Utrecht inzet op innovatie, worden wij de digitale hoofdstad en een voorbeeld voor Nederland.

minder mening

Utrecht wordt de digitale hoofdstad van Nederland omdat we innovatie stimuleren

De gemeente moet zoveel mogelijk data beschikbaar stellen aan haar inwoners om te gebruiken voor bijvoorbeeld onderzoek. We zetten in op het binnenhalen van game- en techbedrijven en maken ons hard voor de vestiging van een nationaal gamemuseum. Zo stimuleren we innovatie van onderaf. Dat is goed voor de economie, maar zorgt er ook voor dat de stad is voorbereid op de toekomst.

 • Innovatie bevorderen door beschikbare data vrij te geven

  De gemeente Utrecht biedt steeds meer diensten digitaal aan en bezit daardoor ook meer data van haar inwoners. Om innovatie te bevorderen moeten ook inwoners en organisaties
gebruik kunnen maken van deze data. Daarom willen we dat de gemeente Utrecht zoveel mogelijk geanonimiseerde data beschikbaar maakt.

 • Slim gebruik van anonieme data om betere dienstverlening mogelijk te maken

  Student & Starter vindt dat de gemeente anonieme data slim moet inzetten om betere dienst- verlening mogelijk te maken. Niet alleen criminaliteit kan hiermee voorkomen worden, het kan ook bijdragen aan een betere dienstverlening.

 • We zetten in op game- en techbedrijven

  De game- en techsector groeit nog steeds als kool. De gemeente moet daarvan profiteren door deze sector naar de stad toe te trekken, maar ook door bestaande Utrechtse bedrijven te stimuleren in hun groei. Dat is goed voor de economie en het zet Utrecht op de kaart. We onder- steunen initiatieven zoals bijvoorbeeld de Dutch Game Garden, omdat zij hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Successen

Motie: alle (geschikte) datasets van de gemeente online als ‘Open Data’
Bas Vollebregt

Luister naar iedereen, niet alleen NIMBY's

meer mening

Democratische inspraak kunnen we nog veel beter organiseren: van onrepresentatieve wijkraden naar een brede vertegenwoordiging incl. jongeren, van beperkende regels naar ruimte voor burgerinitiatieven (waar we soms best wel eens wat gezeur kunnen negeren) & van alleen maar offline bijeenkomsten overdag naar inspraak via een app. En waar mogelijk zo laagdrempelig mogelijk, voor iedereen!

minder mening

Meedoen in je stad

Iedere Utrechter moet een bijdrage kunnen leveren aan de stad. Meedoen moet worden aangemoedigd, maar hoe en in welke mate moet per onderwerp bekeken worden. Soms wil je als gemeente inwoners alleen laten meedenken, maar op andere punten misschien ook laten meebeslissen. Het maken van een bewuste keuze en eerlijke communicatie hierover zijn van groot belang. Daarnaast vinden we dat de gemeente goed moet informeren over werkzaamheden en grootschalige evenementen in de buurt. Conflicten tussen gemeente en inwoners kunnen hierdoor zo veel mogelijk voorkomen worden.

 • Representatieve en frisse inspraak

  De gemeente heeft een groot deel van haar burgerinspraak geregeld via de wijkraden. Deze wijkraden vormen echter absoluut geen afspiegeling van de wijken die zij horen te vertegenwoordigen. Student & Starter wil geen geld steken in de verouderde wijkraden, maar liever juist in andere vormen van participatie waarmee de hele stad daadwerkelijk wordt gehoord.

 • Participatie betekent maatwerk

  Bewoners moeten zo veel mogelijk betrokken worden bij ontwikkelingen in de stad, maar dat is niet altijd even makkelijk. Daarom vindt Student & Starter het belangrijk om maatwerk te leveren zodat participatie steeds op de juiste manier wordt vormgegeven. Er moet duidelijk worden gecommuniceerd over wat wel en niet mogelijk is, zodat bewoners weten waar ze aan beginnen. Door vooraf het gesprek aan te gaan, is er achteraf minder kritiek. Vertrouwen in de bewoner zorgt voor vertrouwen in de gemeente.

 • Ruimte voor toffe initiatieven

  Utrecht kent veel mooie initiatieven die door bewoners worden opgezet, maar helaas blijven zij vaak gefrustreerd achter door gemeentelijke regelgeving. Dat kan en moet anders. Student & Starter wil dat de gemeente initiatieven actief ondersteunt en barrières voor hen wegneemt. Zo kunnen initiatiefnemers zich bezighouden met hun plannen, en niet met formulieren en overbodige regels.

 • Meer bekendheid voor Het Initiatievenfonds

  Het Initiatievenfonds is een fonds voor grote en kleine initiatieven in Utrecht. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van ontmoeting, het planten van bomen of het opknappen van een pleintje. Helaas is het fonds nog niet heel bekend. Daar moet verandering in komen zodat iedereen iets moois kan creëren in de stad. De gemeente moet beter communiceren over het bestaan van het fonds en de mogelijkheden die het biedt.

 • Werkzaamheden of grootschalige evenementen worden proactief gecommuniceerd

  Irritatie richting de gemeente komt vaak voort uit onduidelijke of zelfs afwezige communicatie. Student & Starter vindt het belangrijk dat de gemeente Utrecht helder, eerlijk en proactief communiceert. Bijvoorbeeld door informatie over de wegwerkzaamheden in de binnenstad, of de Singelloop en andere grootschalige evenementen vroegtijdig en via de juiste kanalen te communiceren.

Successen

Motie: al het beleid van de gemeente inzichtelijk online

Motie: regel je vergunning in 1 dag

En nog veel meer!Maurid Darwish

#14

Gratis geld bestaat (helaas) niet

meer mening

Bij Student & Starter vinden we dat de gemeente prudent moet omgaan met haar middelen. Ondanks dat het economisch goed gaat, kan er niet geleend blijven worden. Op het moment zien we dat de schuld van de gemeente oploopt en dat moeten we zoveel mogelijk tegengaan. Investeren is goed, maar liever niet van geleend geld.

minder mening

Begroten met gezond verstand

Bij iedere uitgave van de gemeente moet duidelijk zijn wat het doel is. Waar mogelijk maken we dit kwantitatief meetbaar en checken we regelmatig niet alleen wat we hebben uitgegeven, maar ook wat we met de uitgave hebben bereikt.

 • Scherpe keuzes maken bij bezuinigingen en daarover eerlijk zijn tegen inwoners

  Durf keuzes te maken in bezuinigingsrondes. Probeer bezuinigingen niet weg te moffelen door overal met kaasschaven overheen te gaan, maar kies duidelijk dingen die we niet meer gaan doen. Maak bij iedere uitgave van de gemeente duidelijk wat het doel is en koppel dit doel ook aan de begroting. Waar mogelijk maken we dit kwantitatief meetbaar en checken we regelmatig niet alleen wat we hebben uitgegeven, maar ook wat we ermee hebben bereikt.

 • Investeer in de Utrechtse economie en het vestigingsklimaat van de stad

  Als bezuinigingen noodzakelijk zijn, moeten we ons niet alleen richten op de korte termijn. Ook in de toekomst moet de gemeente een houdbare begroting hebben. We moeten geld overhouden om te blijven investeren in de Utrechtse economie en het vestigingsklimaat van de stad om op de lange termijn ons huishoudboekje op orde te houden.

 • Onze risicoportefeuille moet zijn afgedekt

  Geld weghalen uit het weerstandsvermogen is gokken met toekomstig geld, en daar staat Student & Starter absoluut niet achter. Het is belangrijk dat de risicoportefeuille accuraat is en regelmatig wordt herijkt.

 • Altijd checken of een subsidie wel het juiste middel is

  Bij iedere subsidierelatie maakt de gemeente de afweging of een subsidie wel de beste manier is om het gewenste doel te behalen. Dit doel is helder en meetbaar. Achteraf moet helder worden gecommuniceerd wat de subsidie heeft opgeleverd. Binnen het subsidiebeleid moet altijd ruimte blijven voor nieuwe partijen, maar ook voor partijen die aan het groeien zijn. Zij moeten ook de kans krijgen om eenmalige subsidies, grotere subsidiebedragen voor vier jaar of een doorgroeisubsidie te krijgen.

Successen

Onze tegenbegroting 2018

Schriftelijke vragen over het achterblijven van internationale investeringen en daarmee banen in Utrecht

En nog veel meer!Pepijn van der Beek

#40

Sexyer kunnen we het niet maken, wel democratischer

meer mening

Regionale samenwerking is misschien niet het meest sexy onderwerp in dit verkiezingsprogramma, maar wel belangrijk. De afvalinzameling met andere gemeenten organiseren is goedkoper en veiligheid houdt niet op bij de gemeentegrenzen waardoor samenwerking vereist is. Ik vind dit positief, maar de democratische controle moet beter. Er gaat gemiddeld 130 euro per inwoner naar regionale samenwerking en de gemeenteraad moet wel weten of dat geld goed besteed wordt.

minder mening

Samen sterk in de regio

Veel onderwerpen zoals duurzaamheid, veiligheid en reizen houden niet op bij de gemeentegrenzen. Utrecht heeft alleen met bijvoorbeeld buurgemeente De Bilt al 38 verschillende samenwerkingen. Wij juichen deze samenwerking met andere gemeenten in de regio toe, mits de Utrechtse gemeenteraad voldoende zeggenschap en controle over deze samenwerkingsverbanden heeft en houdt.

 • Meer democratische regionale samenwerking

  Student & Starter juicht een krachtige samenwerking met andere gemeenten in de regio toe vanwege de grote voordelen die het heeft. Het is hierbij wel belangrijk dat de Utrechtse gemeenteraad als ‘baas van de gemeente’ voldoende zeggenschap en controle houdt over deze regionale samenwerkingsverbanden. Het gebeurt te vaak dat samenwerkingsverbanden van gemeenten ‘afdrijven’. Dit kunnen we bijvoorbeeld opvangen door raadsleden, naast wethouders namens het college, plaats te laten nemen in samenwerkingsverbanden en betere afspraken te maken over toegankelijke en tijdige informatievoorziening vanuit het regionale samenwerkingsverband richting de gemeenteraad.

Successen

Motie (overgenomen): Een Regionale Woningmarkt- monitor in het leven geroepen om kansen en uitdagingen tussen omliggende gemeenten te koppelen

Amendement: Democratische macht gemeenten gewaarborgd in Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht

There are many reasons to vote Student & Starter. Here are six!


Affordable housing for everyone

Utrecht is one of the most beautiful cities in the country. The downside however is that it has become increasingly harder to find a room or house. To keep up with the demand we have to build a lot of new apartments in the next couple of years.
For many people it is extremely difficult to buy or rent a place to live: their income isn’t sufficiently high. However, at the same time they earn too much to qualify for social housing. To tackle this problem, Student & Starter aims to have lots of middle-rent houses ($700-$1000 a month) built. This will stimulate the flow of the housing market which will directly translate into more affordable rooms and houses. We protect the tenants’ rights, and confront landlords who take advantage of the precarious situation on the housing market. Everyone should have a fair shot at affordable housing.
That’s why we want to make more social housing available per raffle. In addition, with friends contracts you have the option to share a house with friends.

A green and sustainable city

Utrecht should be a pioneer in terms of sustainability. We aim to have carbon dioxide neutral public transport in 2022! Moreover, we want to increase the air quality by reducing the number of polluting vehicles in the city centre. The city council should set an example and eliminate rules that stand in the way of green initiatives. Large electrical appliances will get picked up by garbage trucks, and we will adopt new and clean technologies to recycle domestic garbage. Student & Starter aims to create more green spaces by using existing buildings to put greenery on, rather than spreading out. Connecting existing parks means you’ll never have to go anywhere without trees around you.

Equal opportunities for everyone

Startups and scaleups are the future of Utrecht: it is important that these small companies get the space, support and opportunities they need to develop themselves. The city designates economic free zones for innovating companies. Work must pay off. That’s why we plead against unpaid work as a means to gain work experience. Education should be accessible to everyone. This is why we increase financial support for students with a disability. At the moment, too many people live in poverty. With proper guidance, these people can be helped to solve their problems. Student & Starter also wants to start experimenting with a basic income, which diminishes financial stress, ineffective work hours, and increases mental health and general happiness.

A safe and healthy environment

Utrecht is a place to be healthy and safe: this means that we must make it easier to openly discuss problems like stress and burnouts. Professionals should be enabled to help people, young people get supported by youth services and new- comers, including refugees, get the help they need from day one. We use data and organise the city in smart ways to prevent crime, as everyone, regardless of skin colour, gender or sexuality, should always feel safe in Utrecht. Also, we would like applications for municipality jobs to be anonymously in order to prevent discrimination.

A vibrant city

Culturally, Utrecht has a lot to gain on other large Dutch cities. Student & Starter is the only local party that explicitly wants to invest more in culture: next to the immeasurable value of a culturally healthy, interesting and diverse city, investing in culture simply pays off. The city should literally create more space for creative entrepreneurship by setting a minimum of square metres for this purpose. The city should also invest more in sports. All (student) sport associations are entitled to the sports budget. In (re)designing our city, we take into account our athletes. We give rowers space on the Merwede canal, and build water taps alongside jogging paths.

Room for bikes, pedestrians and public transportation

In our ever-growing city, Student & Starter gives priority to biking and walking: Utrecht needs to end its decades-long focus on cars. Biking lanes should be widened, and flow through should be improved: fewer and smarter traffic lights for bikes, more bike parking spaces and fewer obstacles on the pavements. In order to win back space in the streets, cars need to be parked inside where possible. Janskerkhof becomes a place for people, not cars. Utrecht invests in public transport and investigates possibilities for tram and metro routes. Sharing cars is stimulated, and we guide car traffic to the edges of the city. In this way, we keep Utrecht accessible.


Close this window